Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TMMOB Kadastro Mühendisleri yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği 2017!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikler şu şekilde sıralanıyor:


YÖNETMELİK


TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKÎ FAALİYET DENETİMİ VE ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine “belirten” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hisse sahibi HKM’lerin isimlerinin yazıldığı” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.


“k) TİP Sözleşme: İçerikleri HKMO Yönetim Kurulunca belirlenen ve SHKMMB hisse sahibi HKM’ler tarafından üretecekleri hizmetler için kullanılacak HKMO’nun internet sayfasından üye şifresi ile alınan iş yapım sözleşmelerini,”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İçerikleri HKMO Yönetim Kurulunca belirlenen TİP sözleşmelerin ve eki belgelerin kullanılması zorunludur.”

“(7) Hizmetin ihaleli iş kapsamında yapılması halinde sözleşmeye bağlanan SHKMMH’ye ilişkin işler aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında liste halinde sorumlu HKMO Temsilciliğine verilir. Onay aşamasında HKMO mührü/kaşesi kullanılır.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.


“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21/A – (1) HKMO Yönetim Kurulu, bu Yönetmelik kapsamında oluşacak belirsizlikleri ortadan kaldırmak üzere, bir sonraki genel kurula kadar, uygulamayı yönlendirmeye, açıklayıcı ve zorunluluk halinde yeni düzenlemeler yapmaya yetkilidir.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.