Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği!

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik ile birlikte oda ve şube organları ile delege seçimlerinde uygulanan oy verme kurallarına ilişkin düzenlemeler yapılıyor. Yönetmelik 


TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği


MADDE 1 – 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Birleşik oy pusulası ve oy verme

MADDE 76 – (1) Oda ve şube organları ile delege seçimleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır.


(2) Seçimlerde mutlak gizliliğin sağlanması yasal zorunluluktur. Oda ve şube organ seçimleri, adayların ad ve soyadları yazılacak ve delege seçimleri basılı aday listelerine ilçe seçim kurulunun “evet” veya “tercih” mühürü tatbik edilecek şekilde, üçüncü fıkraya göre hazırlanan ve ilçe seçim kurulu mühürü ile mühürlenen birleşik oy pusulası kullanılarak yapılır.


(3) Oda ve şube organlarına seçilecek adayların yazılacağı bölüm ile seçimlere katılacak gruplara ait renkli veya siyah-beyaz basılı delege aday listelerinin birlikte yer alacağı birleşik oy pusulası, aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanarak renkli basılır veya renkli fotokopi ile çoğaltılır. 

a) Oda ve şube genel kurullarının yapılacağı cumartesi günü başkanlık Divanının oluşmasından sonra, seçimlere girecek ve birleşik oy pusulasında yer alacak adaylar, 77 nci maddeye göre belirlendikten sonra, seçimlere katılacak grupların birleşik oy pusulasındaki yerleri Divan Başkanınca kura ile tespit edilir.

b) Birleşik oy pusulası; basılı delege aday listelerinin Divan Başkanlığınca tutanağa bağlandıktan sonra,  Oda veya şubenin sekreteryalığında, Genel Kurulda belirlenecek grup temsilcilerinin gözetiminde, bilgisayar ortamında hazırlanıp seçimlere katılacak grup sayısından bir fazla çıktı alınarak Genel Kurul Divan Başkanlığınca imzalanır. Daha sonra imzalı aday listesi esas alınarak grup temsilcilerinin gözetiminde ve seçime katılacak üye sayısından yüzde iki fazla olarak basılır.

c) Birleşik oy pusulasının eni ve boyu, seçimlere katılacak gruplar ve delege sayılarına göre belirlenir.

ç) Birleşik oy pusulasının basımı veya fotokopi ile çoğaltmasına ilişkin giderler Oda bütçesinden karşılanır.

d) Birleşik oy pusulası, basım için giden grup temsilcilerince Genel Kurul süresi içinde Divan Başkanlığına teslim edilir. Birleşik oy pusulası Divan Başkanlığınca teslim alınmadan Genel Kurul kapatılmaz. Birleşik oy pusulaları Genel Kurul tutanakları ile birlikte ilçe seçim kuruluna teslim edilir.

e) Şube yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Oda Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek basılı delege adaylarının seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulası aşağıdaki şekilde düzenlenir:


1) Birleşik oy pusulasının en üst kısmına, şubenin kaçıncı genel kuruluna ait birleşik oy pusulası olduğunu belirten koyu renk ve büyük harfler ile başlık yazılır.


2) Birleşik oy pusulasının sol başında, şube yönetim kuruluna seçilecek yedi asil üye ile onun altında yedi yedek üyenin adlarının el ile yazılacağı bir sütun yapılır.


3) Birleşik oy pusulasında, şube yönetim kuruluna seçilecek asil ve yedek üyelerin yazıldığı sütundan bir santimetre ara verildikten sonra; seçimlere katılacak grupların koyu renkli büyük harflerle tam adlarının, gruplara ait uygun punto ile yazılacak basılı delege adaylarının, çapı iki santimetre olan boş dairenin yer alacağı uygun genişlikte yeterli sayıda sütunlar yapılır.


f) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adayları ile Birlik Genel Kurulunda Odayı temsil edecek asil ve yedek üye basılı delege adaylarının seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulası aşağıdaki şekilde düzenlenir:


1) Birleşik oy pusulasının en üst kısmına, Odanın kaçıncı Genel Kuruluna ait birleşik oy pusulası olduğunu belirten koyu renk ve büyük harfler ile başlık yazılır.


2) Birleşik oy pusulasının sol başında, Oda Yönetim Kuruluna seçilecek yedi asil üye ile yedi yedek üyenin, Oda Onur Kuruluna seçilecek beş asil üye ile beş yedek üyenin, Oda Denetleme Kuruluna seçilecek üç asil üye ile üç yedek üyenin, Birlik Yönetim Kuruluna seçilecek üç adayın, Birlik Denetleme Kuruluna seçilecek bir adayın, Birlik Yüksek Onur Kuruluna seçilecek bir adayın adlarının el ile yazılacağı uygun genişlikte bir sütun yapılır.


3) Birleşik oy pusulasında, Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adaylarının yazıldığı sütundan bir santimetre ara verildikten sonra; seçimlere katılacak grupların koyu renkli büyük harflerle tam adlarının, gruplara ait uygun punto ile yazılacak Birlik basılı delege adaylarının, çapı iki santimetre olan boş dairenin yer alacağı uygun genişlikte yeterli sayıda sütunlar yapılır.


(4) Seçime katılan grupların Genel Kurul Divan Başkanlığına verdikleri delege aday listesi zemininde kullandıkları renkler, birleşik oy pusulasında o gruba ait bölümün grup adının ve basılı delege adaylarının adlarının yazıldığı kısımlarda zemin rengi olarak kullanılır.


(5) Oylar; oy verenin kimliğini Oda, Birlik veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek birleşik oy pusulası aşağıdaki esaslara göre kullanılarak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle verilir. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

a) Birleşik oy pusulası ve içine konulacak zarf, ilçe seçim kurulunca mühürlenir.

b) Şube yönetim kurulu asil ve yedek üye seçimleri ile şubeyi temsil edecek basılı delege seçimlerinde ek-1’de belirtilen birleşik oy pusulası aşağıdaki esaslara göre kullanılır:


1) Oy verme kabininde seçime katılacak grupların aday listelerinden olmak koşuluyla; birleşik oy pusulasının şube yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin yazılacağı hanelere en çok asil ve yedek üyeler toplamı kadar isim yazılır. Bu yazım sırasında adayın kimliğinde karışıklığa mahal vermeyecek şekilde ismin kısaltılarak yazılması gerekçe gösterilerek seçim ve kullanılan oy iptal edilmez.


2) Seçime katılan grupların basılı delege adaylarının yer aldığı bölümlerden; seçmek istediği gurubun hanesindeki çapı  iki santimetre olan boş daireye ilçe seçim kuruluna ait “evet” veya “tercih” mühürü tatbik edilerek delege seçimi yapılır. Basılı delege listesi üzerinde isim iptali yapılmaz. Delege listesindeki isimlerin üstlerinin çizilerek iptal edilmesi veya yeni isim eklenmesi halinde o oy geçersiz sayılır.


3) Delege seçimleri için kullanılan “evet” veya “tercih” mührünün tatbiki sırasında, tercih edilen gruba ayrılan sütunun içinde kalan mühür izine ait oylar geçerlidir.

c) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adayları ile Birlik Genel Kurulunda Odayı temsil edecek asil ve yedek üye delege seçimlerinde ek-2’de belirtilen birleşik oy pusulası aşağıdaki esaslara göre kullanılır:


1) Oy verme kabininde seçime katılacak grupların aday listelerinden olmak koşuluyla; birleşik oy pusulasının Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adaylarının yazılacağı hanelere en çok asil ve yedek üyeler toplamı kadar isim yazılır. Bu yazım sırasında adayın kimliğinde karışıklığa mahal vermeyecek şekilde ismin kısaltılarak yazılması gerekçe gösterilerek seçim ve kullanılan oy iptal edilmez.


2) Seçime katılan grupların basılı delege adaylarının yer aldığı bölümlerden, seçmek istediği gurubun hanesindeki çapı iki santimetre olan boş daireye ilçe seçim kuruluna ait “evet” veya “tercih” mühürü tatbik edilerek Birlik delege seçimi yapılır. Basılı delege listesi üzerinde isim iptali yapılmaz. Delege listesindeki isimlerin üstlerinin çizilmesi halinde o oy geçersiz sayılır.


3) Birlik delege seçimleri için kullanılan “evet” veya “tercih” mührünün tatbiki sırasında, mühür izinin tercih edilen gruba ayrılan sütunun içinde kalan mühür izine ait oylar geçerlidir.


(6) Oy kullanma kabinlerine gizliliği ihlal edecek araçlardan olan telefon, fotoğraf makinesi, ses ve görüntü alan dijital aygıtlar ile girilmez. Gizliliğin sağlanması için sandık kurulu gerekli tedbirleri alır.


(7) Oyların sayılmasına önce delege seçimlerinden başlanır. Oda ve şube organlarının sayımı sonucunda oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe  ekteki ek-1 ve ek-2 eklenmiştir.  

          

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür. 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com