Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TMMOB şehircilik hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği!

TMMOB serbest şehircilik hizmetleri, büro tescil, mesleki denetim ve en az ücret yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..


TMMOB serbest şehircilik hizmetleri, büro tescil, mesleki denetim ve en az ücret yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler şu şekilde sıralanıyor:


YÖNETMELİK


TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI SERBEST ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL, MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (h), (r), (t) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Serbest Şehircilik Bürosu (SŞB): Serbest Şehircilik Hizmeti yapmak üzere odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, amacı, konusu ve kuruluş yapısı Serbest Şehircilik Hizmeti yapmaya uygun, vergiye tabi gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşları,”

“h) Serbest Şehircilik Bürosu Kayıt Belgesi (BKB): Yönetmelikte belirlenen belgeler karşılığı, Serbest Şehircilik Bürosuna, ilk tescil kayıt işlemi süreci tamamlandığında, bir defaya mahsus olarak ücret karşılığı düzenlenen belgeyi,”

“r) Serbest Şehirci Oda Üye Belgesi: Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, Oda yönetmeliklerine uygun çalışma yürüten Serbest Şehircilik Bürolarının Yetkili Serbest Şehircisi olarak görev yapan şehir plancılarına İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi almak, belge yenilemek, süre uzatımı yapmak amacıyla, ilgili bakanlığa hitaben yazılan, ilgilinin Oda üyesi olduğunu ve Oda yönetmeliklerine uygun serbest şehircilik hizmetlerini yürüttüğünü belirten ve ücreti karşılığı düzenlenen belgeyi,”

“t) Sicil Durum Belgesi: Mesleki Denetim Uygulaması aşamasında her iş için ayrı ayrı düzenlenen ve serbest şehircilik hizmetini veren yetkili serbest şehirci üyenin sicil durumuna ilişkin bilgileri içeren, ücreti karşılığı düzenlenen ve plan onama kurumuna yapılan işle birlikte verilen belgeyi,”

“u) Müellif: 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik uyarınca müellif niteliğine sahip olan Yetkili Serbest Şehirciyi,”

“ü) Aşırı düşük bedel: Kamu ihaleleri ile üstlenilecek Serbest Şehircilik Hizmetlerinde Oda Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen aşırı düşük bedel değerleri,”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıdaki koşulları taşıyan gerçek kişi,tüzel kişi ve kuruluşlar Serbest Şehircilik Bürosu olarak kayıt ve tescil edilir.”

“c) Faaliyetleri arasında emlak komisyonculuğu gibi gayrimenkulun satışı ya da kiralanmasına yönelik faaliyetler bulunan serbest şehircilik bürolarının tescili yapılmaz.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yetkili Serbest Şehirciler için, statüsüne uygun imza sirküleri, sosyal güvenlik kuruluşu belgesi, gereğinde ilgili bakanlık tarafından verilen İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi,”

“Kamu kurumlarında, çoğunluk hissesi kamuya ait şirketlerde memur, sözleşmeli memur ya da işçi statüsünde çalışanlar Yetkili Serbest Şehirci olarak görev üstlenemez, Serbest Şehircilik Bürosunun sahibi ya da ortağı olamazlar. Seçimle göreve gelen şehir plancılarının sahibi ya da ortağı olduğu serbest şehircilik büroları, şehir plancısının seçilmiş olduğu idarenin onay kurumuna, üstlenilen şehircilik hizmetlerini onaylatmak üzere sunamazlar ve görevli olduğu idareye danışmanlık hizmeti veremezler.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gerekli belgeler vergi kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Odaya iletilir. Odada tutulan kütüklere sicil numarası ve il kodunu içeren bir numarayla kaydedilen Serbest Şehircilik Bürosuna bir ay içerisinde Büro Kayıt Belgesi gönderilir. Bu belge işyerinin görünür bir yerine asılır. Büro Tescil Belgesi yerine kullanılmaz. Sadece Odaya ilk kayıt sürecine dair bilgileri gösteren belgedir.”


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tescil yenileme başvurusu, bir önceki yıla ait tamamlanan ve devam eden Serbest Şehircilik Hizmetleri ve diğer tüm iş ve işlemlere ait bilgilerin yer aldığı Oda Bilgi Sistemindeki fatura çizelgesinin ve Tescil Yenileme Formunun doldurulması ile yapılır. Formda yer alan bilgiler bu aşamada yıl içinde düzenlenmiş tüm fatura veya serbest meslek makbuzları ile karşılaştırılarak kontrol edilir.”

“Tescil yenileme işlemi, gerekli işlemlerin yapılması ve evrakların teslim edilmesi ile tamamlanır. Süresi içinde tescil yenileme işlemini yaptırmayan serbest şehircilik bürosunun tescil yenileme ücreti; ilk ay için iki katı, sonraki aylar için kanuni gecikme zammı eklenerek tahsil edilir.”


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Serbest şehircilik bürosu kapatıldığında, Serbest Şehircilik Bürosunun ortakları arasında hisse devri nedeniyle herhangi bir yetkili serbest şehirci kalmadığı durumlarda veya iştigal alanlarından planlama faaliyetleri çıkarıldığında tescil kapatma başvurusu 30 gün içinde Odaya bildirilir. Serbest şehircilik bürosu kapatıldığında, ilişiğin kesildiğini gösterir belge ve son tescil işleminden kapatma tarihine kadar düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzlarını Odaya süresi içinde bildirmek ve geçmiş dönemlere ait MDU ve varsa tescil yenileme eksikliklerini gidermek zorundadır. Aksi takdirde, güncel tescil yenileme ücretinin her yıl için ayrı ayrı % 25`i kadar bedel alınır. Ölüm, kalıcı hastalık gibi mücbir durumlarda, Serbest Şehircilik Bürosu Yönetim Kurulu Kararı ile re'sen kapatılır.”


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki Denetim Uygulaması sonuçları, Plan Denetim Formuna 1 (bir) nüsha olarak işlenir ve Serbest Şehircilik Bürosuna verilir.”


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Faturası kesilen fakat devam eden iş olarak bildirilen Serbest Şehircilik Hizmetlerinin; söz konusu hizmetin plan yapımına ilişkin fatura kesimi sonrasında proje kayıt numarasının alınması, Onaya sunulmadan önce ise Oda birimlerine teslim edilerek Mesleki Denetim Uygulamasının yaptırılması gerekmektedir.”


MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki “GÖRÜLMÜŞTÜR” ibaresi “KAYDEDİLMİŞTİR” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu İhale Kanunu çerçevesinde üstlenilen serbest şehircilik hizmetlerinin ve işverenle yapılarak 30 gün içinde Odaya bildirilen sözleşmelere göre yapılan serbest şehircilik hizmetlerinin mesleki denetim ücreti sözleşme tarihinde geçerli olan şehircilik hizmeti türü üzerinden maktu ücrete göre hesaplanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Bu Yönetmelikte tanımlanan sınırlar içerisinde Serbest Şehircilik Hizmetini yapmaya, sicil durumunda herhangi bir sorun olmayan yetkili serbest şehircilerin sahibi veya ortağı olduğu, Odamıza kayıtlı ve tescilli Serbest Şehircilik Büroları yetkilidir. Bu yetki tüm ülke çapında geçerlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Madde 25 – Bu Yönetmeliğin ücretli çalışanlarla ilgili hükümlerine uymayan Serbest Şehircilik Büroları, Yönetmelik hükümlerine uymaları için yazılı olarak uyarılırlar. 15 gün içinde düzeltme yoluna gidilmezse, Serbest Şehircilik Bürosunun sahibi ve ortağı olan yetkili serbest şehircileri Oda Yönetim Kurulu tarafından Onur Kuruluna sevk edilerek büronun faaliyetleri durdurulur ve tescili yenilenmez.”


MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“b) Bu Yönetmelik doğrultusunda Mesleki Denetim Bilgi Formu, Serbest Şehircilik Bürosu Başvuru ve Kayıt Formu, Büro Tescil Belgesi, Sicil Durum Belgesi, Serbest Şehirci Oda Üye Belgesi, Mesleki Denetim Uygulaması Birim Değerleri Tablosu, En Az Ücret Tablosu, Mesleki Denetim Yönergesi ve benzeri bütün dokümanları hazırlamaya, bunları değişen koşullara göre yenilemeye, Oda yayınlarında duyurmaya ve tescilini yenilemiş Serbest Şehircilik Bürolarına uygun yöntemlerle göndermeye, bunları uygulamaya,”


MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu yürütür.