Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Topoğrafya

Belirlenmiş bir arazinin doğal yükselti ve alçaltılarını kağıt üzerinde çizgilerle gösterme işidir.Topoğrafya nedir?


Türk Dil Kurumu, topoğrafyayı “Bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini kâğıt üzerinde çizgilerle gösterme işi” şeklinde tanımlar. 


Topoğrafya; engebelerini belli edecek şekilde, kara parçasını kağıt üzerinde göstermektir. Mühendislik yapılarında topoğrafyanın bilinmesi zorunludur. Topoğrafik çizimler ilk olarak 17.yy’da yapıldığı bilinmektedir.


Topoğrafya haritaları ise izohips eğrisi yöntemi ile yapılır. 1/20 bin ile 1/500 bin arasında değişen değişen rakamlarla ölçeklendirilir. 1/20 binden büyük olan haritalar kadastro ya da askeri amaçlar için kullanılır.


Karst topoğrafyası; karstik şekillerin meydana getirdiği topoğrafyadır. İtalyanca Carso kelimesinden gelen karst kelimesi, Yugoslav bilim adamı CVİJİC tarafından ortaya atılmıştır. Kaya tabiatı ve kayaçlarla ilgilenen bu topoğrafya türüdür.


Topoğrafya

Topoğrafya kullanılarak yapılan işler nedir?


1. Büyük yakma tesisleri envanteri,

2. Biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının hazırlanması,

3. Çevre projeleri,

4. Enerji envanteri bilgi sistemi,

5. Etüt, plan ve profil hazırlama çalışmaları,

6. Endüstri bölgeleri yer seçimi,

7. Fizibilite raporlarının hazırlanması,

8. GAP eylem planı izleme ve değerlendirmesi,

9. Halihazır üretimi,

10. Hassas tarım çalışmaları,

11. Havza planlarının hazırlanması,

12. Kamulaştırma planlarının hazırlanması,

13. Kent ormanları bilgi sistemi,

14. Orman izin, takip sistemi

15. Orman ekosistemi izleme çalışmaları,

16. Ortofoto üretimi ve sunumu,

17. Risk belirleme ve sakınım planlarının hazırlanması,

18. Ruhsat bilgi sistemi,

19. Rüzgar enerjisi potansiyeli atlası,

20. Türkiye mekansal veri envanteri (TÜMVERİ),

21. Tematik harita üretimi,

22. Taşınmaz kültür varlıkları ulusal envanter sistemi (TUES),• Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli atlası,

23. Yer, deniz bilimleri projeleri,

24. Yangın yönetim sistemi


Topoğrafya

İyi bir topoğrafik harita nasıl olmalıdır?


- Topoğrafik haritada, bölgede yer alan objelerin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

- Objeler hakkında bilgiler mutlaka harita üzerinde gösterilmelidir.

- Ölçekler, isimler ve işaret tabloları mutlaka haritada yer almalıdır.

- Hangi ölçek ile haritanın çizildiği belirtilmelidir.

- Bu harita kuşbakışı çizilmelidir.