Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba kanun kabul edildi mi?

İnşaat ve gayrimenkulle alakalı birçok düzenlemeyi barındıran Torba Kanun Tasarısı, 23 Mart 2016 tarihinde meclise sunulmuştu. Peki, Torba kanun kabul edildi mi?


Gayrimenkul sektörü ile ilgili birçok düzenlemeyi barındıran Torba Kanun Tasarısı, 23 Mart 2016 tarihinde meclise sunuldu. Torba Kanun tasarısı 2 Nisan 2016 tarihinde kabul edildi.


Torba tasarıda inşaat ve gayrimenkulle alakalı olan düzenlemeler şu şekilde;

1-) "Kanal İstanbul Projesi"nin yasal alt yapısı oluşturuluyor. İlgili kanunda "su yolu" tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılıyor.


2-) İstanbul'un Avrupa Yakası Proje Alanları içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek.


3-) Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 yılı için ödemesi gereken kira ve tahsis gibi borçları bir yıl ertelenecek


4-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya uygulamayı yürütmesi halinde  TOKİ  veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek.


5-) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla geçici elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz bağlantısı yapılabilecek."


TORBA KANUN TASARISI 2016 METNİ


GEREKÇE

..

Kanun teklifi ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenilema alanı, Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla elektrik, su, kanalizasyon ve doğal gaz bağlantısı yapılmasına geçici süreyle izin verilmekte, böylelikle kentsel dönüşüm de teşvik edilmektedir. Zaman içerisinde konut sahiplerinin kentsel dönüşümden yana tavır almaları içinde bulunulan sosyal problemin de ortadan kalkmasına imkan sağlayacaktır.


Teklif ile 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın kimin yanında yaşarsa yaşasın, maaşlarını almaları ve maaşlarında kesinti ve duraksama olmamasının sağlanması amacıyla 2022 sayılı Kanunda değişiklik yapılmaktadır.


Kayıt dışılıkla etkin mücadelede denetim faaliyetleri özel önem arz etmekte olup, söz konusu fiili denetim faaliyetleri sosyal güvenlik il müdürlüklerinde görev yapan sosyal güvenlik denetmenleri aracılığı ile yerine getirilmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için Teklifimizle sosyal güvenlik denetmen ve yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. Ayrıca gençlerin genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi amacıyla 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklenmekte ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşta teşkilarının kadro ihtiyacını karşılamak üzere 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde değişiklik yapılmak suretiyle toplam 15 bin adet polis memuru kadrosu ihdas edilmesi öngörülmektedir.


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 3/5/1985 ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 15- 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riski alan olarak belirlenen alanlarda bulunan yapıların yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla, geçici olarak elektrik, su, kanalizasyon ve doğal gaz bağlantısı yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı geçemez. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama sürecince geçici abonelik uygulaması devam eder.


Bu yapılara geçici olarak elektrik, su, kanalizasyon ve doğal gaz bağlantısı herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.


Bu madde hükümleri 1/11/2015 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanır."


MADDE 2- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki gibi şekilde değiştirilmiştir.


"MADDE 1- Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe(2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

   

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlanması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.


65 yaş tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz"


MADDE 3- 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlar; başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli olduklarını ilgili mevzuatına göre alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlamaları ve birinci fıkranın(a) bendi ile üçüncü fıkradaki koşulları taşımaları halinde, bu kişilere birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır."


MADDE 4- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 5-Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir."


MADDE 5- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 69- Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade  ve mahsup edilmez"


MADDE 6- Ekli(2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.


MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com

Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016