Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba Tasarı'nın 11 maddesi kabul edildi!

"Torba Tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 11 maddesi daha kabul edildi..


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 11 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelerde sektörler ilgili esaslar da bulunuyor. 


Kabul edilen 11 maddeye göre, baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda, kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden ilgili valilikte kurulan komisyon tarafından incelenecek.


Söz konusu taşınmaz mallar, komisyonun, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğu, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmadığı yönünde karar vermesi halinde de kamulaştırmaya tabi tutulacak. 


Mal sahibinin bu kapsamda açacağı davada, ilgili komisyona başvurması dava şartı olacak. Bu hüküm, bu kapsamda açılmış ve devam eden davalar için de geçerli olacak. Mahkemeler de, bu dosyaları, "kanuna göre dava şartı oluşmadığı" gerekçesiyle ilgili valiliğe gönderecek. Dosyayı buradaki komisyon üyeleri inceleyecek.


Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre,  Vergi teşvikleri, tasarıdaki yazılı süre ve şartlarla sınırlı olacak, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri uygulanmayacak. Teşvikten yararlanılmış olan çalışanın teşvik süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınacak ve kalan süre kadar bu teşvikten yararlanılabilecek. Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden ise yararlanamayacak.


Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına, Harçlar Kanunu'nun, "Kayıtlı değer, emlakvergisi değeri" başlıklı düzenleme esas alınarak, harca esas değerin yüzde 1'i üzerinden 20 yıl süre ile doğrudan kiralanacak.


Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınanlar ile kamu yararına çalışan derneklerden, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.


Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilecek. Bunlardan ayrıca hasılat payı da alınmayacak. Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan söz konusular ve dernekler tarafından elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılabilecek. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh de konulacak.


Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ile mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde lehine bedelli olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlar ile kamu yararına çalışan derneklerden öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlar, iki yıl içinde talep etmeleri halinde, bedelli olarak tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izni, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülebilecek.


OSB'ler ve küçük sanayi sitelerine yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.