Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ana yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ana yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yapılarak bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ana yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği..


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ana yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 2 Şubat 2017 tarihinde 29967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan düzenleme şu şekilde sıralanıyor:


TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 2/11/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “altı”, “yedi” ibaresi ise “dokuz” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yüksek Onur Kuruluna aday olabilmek için daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetim, Yüksek Onur Kurullarından ya da Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarından en az birinde asıl üye olarak görev yapmış olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.