Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tuzla Belediyesi Yeşildere Caddesi'nde park yapıyor!

Tuzla Belediyesi, Tuzla Aydıntepe Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde Belediye Lehine Park Alanı Olarak Terki Yapılan Fatih Sultan Mehmet Parkı alanında park alanı tesisi inşa edilmesi ve işletilmesi işi ihale ediyor..


Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından, Tuzla Aydıntepe Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde Belediye Lehine Park Alanı Olarak Terki Yapılan Fatih Sultan Mehmet Parkı alanında park alanı tesisi inşa edilmesi ve işletilmesi işi ihale ediliyor. 


İhale, 20 Mart 2018 Salı günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacak.


TUZLA AYDINTEPE MAHALLESİ YEŞİLDERE CADDESİ FATİH SULTAN MEHMET PARKI ALANINDA PARK ALANI TESİSİ İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Tuzla Belediye Başkanlığından:


1 - İHALE KONUSU: İstanbul İli, Tuzla İlçesi Aydıntepe Mahallesi, Yeşildere Caddesi üzerinde Belediyemiz Lehine Park Alanı Olarak Terki Yapılan Fatih Sultan Mehmet Parkı alanında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince, 10 (On) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap-işlet modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile iş bu ihale şartnamesinin ekinde mevcut projeye uygun olarak Park Alanı Tesisi yapım işi ihalesidir.


2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 20.03.2018 Salı günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.


3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00-(İkibinbeşyüz) TL. bedel ödenerek alınabilecektir.


4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.


5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Park Alanı Tesisinin ilk yıl için işletme bedeli olan 18.000,00- (Onsekizbin) TL + KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 228.000,00- (İkiyüzyirmisekizbin) TL. + KDV üzerinden artırılarak verilecektir.


6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30’u olan 5400,00- (Beşbindörtyüz) TL’dir.


7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.


A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)


B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.)


C. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,


a. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,


D. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,


a. Gerçek kişi adına vekaleten katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,


b. Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)


E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,


F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,


G. Şartnamede belirtilen ilk yılın işletme bedeli olan muhammen bedelin %30’u geçici teminat,


H. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme Belgesi",


İ. Bu şartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,


8 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5l/g maddesi uyarınca 50 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır;


9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:


Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usulle yapılır.


10 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:


Teklifler İhale Günü ve saatinde İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına Tuzla Belediye Başkanlığı binası Encümen Salonunda teslim edilecektir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


11 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 228.000,00- (İkiyüzyirmisekizbin) TL + KDV üzerinden artırılarak verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


12 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 10 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Herdönem içerisinde her yıl için işletme bedeli ‘Türkiye İstatistik Kurumu’ tarafından açıklanan 'ÜFE' Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış ‘ÜFE’ artışından düşük ise ‘ÜFE’ endeksine göre yükseltilecektir.