Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı ihalesi ertelendi!

Üsküdar- Sultanbeyli metro hattı ihalesi 5 Ağustos'ta yapılacaktı. Ancak bu tarihte gerçekleşmeyen Üsküdar- Sultanbeyli metro hattı ihalesi 23 Eylül'e ertelendi..


Üsküdar- Sultanbeyli metro hattı ihalesi 5 Ağustos'ta yapılacaktı. Ancak bu tarihte gerçekleşmeyen Üsküdar- Sultanbeyli metro hattı ihalesi 23 Eylül'e ertelendi. Karar ile ilgili duyuru ve ihale bilgileri şu şekilde;


Çekmeköy–Sancaktepe- Sultanbeyli Metrosu ile Sarıgazi (Hastane)-Taşdelen-Yenidoğan Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri yapım işinin ihalesi 23 Eylül 2016'da gerçekleşecek.


İhale Konusu: Çekmeköy–Sancaktepe- Sultanbeyli Metrosu ile Sarıgazi (Hastane)-Taşdelen-Yenidoğan Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri yapım işi 


İhale Kayıt No: 2016/311083

İhale Tarih ve Saati: 23/09/2016 10:00

İlgili Müdürlük/Birim Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü

İlgili Adres: Seyrantepe Metro Tesisleri Huzur Mahallesi İstasyon Yolu Caddesi 34396 SEYRANTEPE Sarıyer/İSTANBUL


İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mahallesi Kasım Sk. No.62 34010 Merter, Güngören- İstanbul


İhale Türü: YAPIM

İhale Usulü: Belli İstekliler Arasında


Niteliği ve Miktarı: 14 adet İstasyona sahip yaklaşık 17,8 km uzunluğunda Çekmeköy Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu İle Sarıgazi (Hastane)-Taşdelen-Yenidoğan Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: İstanbul Anadolu Yakası

İşin Süresi / Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer tesliminden itibaren 1020 (Binyirmi) takvim günüdür.

İlan Metni:

Çekmeköy –Sancaktepe- Sultanbeyli Metrosu ile Sarıgazi (Hastane)-Taşdelen-Yenidoğan Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 7 aday teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 


1-İdarenin

a) Adresi : Seyrantepe Metro Tesisleri Huzur Mahallesi İstasyon Yolu Caddesi 34396 SEYRANTEPE Sarıyer/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 0212 312 65 15 - 0212 455 43 73

c) Elektronik Posta Adresi : anadoluraylisistem@ibb.gov.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 adet İstasyona sahip yaklaşık 17,8 km uzunluğunda Çekmeköy Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu İle Sarıgazi (Hastane)-Taşdelen-Yenidoğan Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul Anadolu Yakası

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1020 (Binyirmi) takvim günüdür.


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mahallesi Kasım Sk. No.62 34010 Merter, Güngören- İstanbul

b) Tarihi ve saati : 23.09.2016 10:00


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

75.000.000 EUR (Avro) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

Adayın cirosunun 165.000.000 EUR (Avro) , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 105.000.000 EUR (Avro) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 310.000.000 EUR (Avro) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan A VI Grubu  (Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) ve/veya D VI (Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi) Grubu İşler  benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Mimar diplomalarıdır.


5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


6. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.Ön yeterlik dokümanı 1.000 TRY (Türk Lirası) ve ihale dokümanı 2.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Seyrantepe Metro Tesisleri Huzur Mahallesi İstasyon Yolu Sarıyer / İstanbuladresinden satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 


7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mahallesi Kasım Sk. No.62 34010 Merter, Güngören- İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 


8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


9. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

9.1 İşin Finansmanı

İhale konusu işin finansmanı bir kısmı kredi kullanılması bir kısmı ise özkaynak yolu ile sağlanacaktır. İstekliler, Teklif mektubunda teklif ettikleri toplam bedelin en az %57 si kadar miktarı içeren kredi tekliflerini de Teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar. Ancak İdare’nin, Yüklenici kredi teklifini kullanmayarak kendi imkanları ile kredi bulma veya işin tamamını öz kaynak kullanarak işi yaptırma hakkı saklıdır. Yapım işine ait sözleşmenin imzalanması ile Kredi Sözleşmesinin imzalanmasına kadar olan süreçteki avans ve hakediş ödemeleri İdarenin uygun görmesi halinde öz kaynaktan yapılabilecektir. Bu durumda, toplam sözleşme bedelinden öz kaynaktan yapılan ödeme bedelleri düşülerek kalan miktar üzerinden Kredi Sözleşmesi imzalanacaktır.

9.2 Taslak İş programının Teslimi

İstekliler, bu iş kapsamında belirtilen çalışmaların tamamlanması için Sözleşme Tasarısı Madde 12 ve Madde 33’de belirtilen şartları da dikkate alarak öngördükleri taslak iş programını da teklifleri ekinde sunacaklardır.

Taslak İş Programını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.