Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık’a bağlı bir kurumdur. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a bağlı olan Vakıflar’ın Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem’dir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf eserlerine sahip çıkmanın yanı sıra restorasyon, yapım onarım ve kat karşılığı konut üreten bir kurumdur.Vakıflar Genel Müdürlüğü


 

Vakıf nedir?Arapça bir sözcük olan ‘vakf’; sözlük anlamı ile durdurma, hareketten alıkoyma, hareketsiz bırakma manalarına gelir. Ayrıca “tamamen verme, büsbütün verme” anlamını da içerir.


İktisadi anlamda vakıf; kişisel çalışma ve gayretle elde edilen imkânların ve mal varlığının gönül rızasıyla paylaşılmasını öngören hukuki bir sistemdir.


Türk Medeni Kanununa göre vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleri ile oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.


Vakıf, tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. O halde vakıf tüm insanlığın mutluluğunu amaçlayan bir sistemler bütünüdür.İlk vakıf ne zaman kuruldu? Tarihte ilk vakıf; Hazreti Ömer (r.a.)ın Hayber’in fethinden sonra ganimet olarak kendisine düşen bir arazinin satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartı ile fakir, köle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesi için vermesi ilk vakıf olarak kabul edilmektedir.Vakıflar'ın amaçları nelerdir?Vakıflar, tarih boyunca hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslâm ve Türk dünyasında birbirinden önemli çok çeşitli hizmetleri üstlenerek, günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirmişlerdir. Vakıflar, aynı zamanda, servetin zengin kesimlerden toplumun daha fakir kesimlerine doğru akışını önemli ölçüde gerçekleştirerek sosyal dengelerin kurulmasında ve sosyal bütünleşmenin sağlanmasında, içtimaî barışın sürekliliğinde, sınıf çatışmalarının önlenmesinde, kamunun hizmet taleplerinin yerinde karşılanmasında, siyasî ve ekonomik istikrarın sağlanmasında da merkezî yönetimlerin en büyük yardımcıları olmuşlardır.Vakıf nasıl kurulur?Günümüzde, bir vakfın kuruluşu, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ilgili hükümlerine göre gerçekleşmektedir. Buna göre, kanunda belirtilen şartları taşıyan gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilmektedirler. Eğer kurucu gerçek kişi ise Türk Medenî Kanunu'nda belirlenen fiil ehliyetine sahip olması, tüzelkişi ise fiil ehliyetine sahip olmakla birlikte, ayrıca, kuruluş statüsünde vakıf kurabileceğine ve vakfa malvarlığı tahsis edebileceğine dair bir hükmün bulunması gerekmektedir.


Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; Osmanlı ve Selçuklu Döneminden günümüze intikal etmiş ancak yöneticisi kalmamış vakıf sayısı 41.750 adettir.

 


Vakıflar Genel Müdürlüğü kaç binayı restore etti, ekonomiye kaç TL kazandırıldı?Vakıflar Genel Müdürlüğünce 3 bin 500’ün üzerinde vakıf eser restore edilmiştir. Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Osmanlı dönemindeki vakıf medeniyeti canlandırılmış, ülkemiz ekonomisine yaptığı katkı ise 2,5 milyar lirayı bulmuştur.Fatih Sultan Mehmet’in vakıf hassasiyeti nedir?Fatih Sultan Mehmet’in vasiyeti şöyledir; 


..... " Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alınterimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde kain ve malumu'l-hudud olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. 


Şöyle ki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim... Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığnı soralar; var ise şifası şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze'ye kaldıralar, orada salah bulduralar.


... Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın kavimleri ve medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle..."
Vakıf Duası nedir?
" Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin..."


Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden...

Hicri 950 - Miladi 1543
Vakıf Bedduası nedir?
"Allah'a ve Ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamberi tasdik eden, Sultan, Emir, Bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, fesh edilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kastederse, haramı üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün. Mâlik onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah'ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra, onu değiştirirse onun günahı, değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez..."


Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden...Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün aşevinden kimler yararlanabilir?Aşevi, yoksullara yiyecek dağıtılmak üzere kurulmuş olan hayır evidir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çeşitli sosyal hizmetlerden birisi de aşevi hizmetidir. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile Genel Müdürlüğe gerekli yerlerde aşevi açmak ve işletmek görevi verilmiştir.


Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar aşevinden yararlanabilirler.

1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar da aşevi hizmetinden yararlanabilirler.


Aşevi hizmetinden yararlanmak isteyenler Vakıflar Yönetmeliğinin Ek-9’daki formu doldurmak suretiyle ilgili bölge müdürlüğüne başvururlar. Bölge müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar aşevi hizmetinden yararlandırılır.Aşevi hizmeti kimler için sona erer?Aşevinden yararlananların;


Ölümü,


Muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması,


Bilgi verilmeksizin kesintisiz 10 gün yemek alınmaması, halinde bu kişilere verilen hizmet son bulur.Vakıflar Genel Müdürlüğü kimlere ‘muhtaç aylığı’ vermektedir?Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Vakıflar Yönetmeliği" hükümleri gereğince muhtaç aylığı bağlanmaktadır.


Muhtaç aylığından yararlanma şartları şunlar; 


* Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara;


* Sosyal güvencesi olmaması,


* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,


* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,


* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi, halinde muhtaç aylığı bağlanır.


Başvuru için gerekli belgeler de şunlar; 


Muhtaç aylığı başvuru formu,


Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.Ne kadar aylık ödeniyor? Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. 2013 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 411,00 TL ödenmektedir.Vakıflar Genel Müdürlüğü hangi öğrencilere burs veriyor? Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlk Öğretim ve Orta Öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.


Burs başvuruları 16.10.2012 tarihinde sona ermiştir.Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki müzeler hangileridir? ANKARA - Vakıf Eserleri Müzesi


EDİRNE - Selimiye Vakıf Müzesi


GAZİANTEP - Mevlevihanesi Vakıf Müzesi


İSTANBUL-Akaretler Mustafa Kemal Müzesi


KASTAMONU - Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi


KONYA - Sahip Ata Vakıf Müzesi


TOKAT - Mevlevihane Vakıf Müzesi


HALI MÜZESİ (İSTANBUL)


KİLİM VE DÜZ DOKUMA YAYGILAR MÜZESİ


TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZESİ


TÜRK İNŞAAT VE SANAT ESERLERİ MÜZESİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kütüphaneler hangileridir? Genel Müdürlük Merkez Kütüphanesi (ANKARA)


İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi (İSTANBUL)


Necip Paşa Kütüphanesi ve Kataloğu (Tire/İZMİR)


Vakıfların çeşitleri nelerdir? 


A - TÜRK MEDENİ KANUNU'NDAN ÖNCE KURULMUŞ VAKIFLARIN BİLİMSEL TASNİFİ:


1- MAHİYETLERİ BAKIMINDAN:


a) Hayri Vakıflar

b) Zürri Vakıflar


2- MÜLKİYETLERİ BAKIMINDAN:


a) Sahih Vakıflar

b) Sahih Olmayan Vakıflar


3- İDARELERİ BAKIMINDAN:


a) Mazbut Vakıflar

b) Mülhak Vakıflar

c) Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar


4- KULLANIM ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN:


a) İcare-i Vahideli Vakıflar

b) İcare-i Vahide-i Kademeli Vakıflar

 

1a) HAYRİ VAKIFLAR: Geliri tamamen ve kısmen muhtelif hayır şart ve hizmetlerine tahsis edilmiş bulunan vakıflardır. Kullanım şekillerine göre ikiye ayrılır.


1aa) Doğrudan doğruya toplumun yararlandığı müesseselerdir. Okul, camii gibi. 


1ab) Gelirinden faydalananlar. Akarlardır.


1b) ZÜRRİ VAKIFLAR: Herhangi bir hayır şartı olmayıp, gelirinin tamamı vakfın evlatlarına tahsis edilmiş bulunan vakıflardır. Nesebin yok olması halinde bir hayri hizmete tahsis edile bilinir.


2a) SAHİH VAKIFLAR: Her çeşit maddi varlıklarının mülkiyeti vakfın hükmü şahsiyetine ait olan vakıflardır. Bu tür vakıflarda vakfedilen menkul ve gayri menkuller vakfın malvarlığını oluşturur. Arazi Kanunun 2. maddesinde belirtilen arazi vakfedilmişse buna sahih vakıf denir. Bunlar vakfiyede belirtilen şekilde mütevelliler tarafından idare olunur. Ancak, Arazi Kanunun 2 maddesinde belirtildiği gibi, rakabesi (kuru mülkiyeti) ve bütün tasarruf hakkı vakfın tüzel kişiliğine aittir. Bu tür vakıflara arazi kanunu hükümleri uygulanmaz.


2b) SAHİH OLMAYAN VAKIFLAR: Devlet Başkanı veya onun izniyle, Devlet arazisi üzerinde meydana getirilen vakıflardır. Miri (Devlete ait) araziden olan bir yerin aşar veya rüsumu gibi yararlanma hakkı vakfedilirse, buna da sahih olmayan vakıf (Gayri Sahih Vakıf) ismi verilir. Burada arazinin rakabesi (kuru mülkiyeti) Devlete aittir. Buna vakıf denmesinin nedeni devamlı bir tahsis olmasından ileri gelmektedir. Bunlara "Tahsisat Kabilinden Vakıf" veya "İrsadi Vakıf" ismi de verilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi arazi kanunun 4.maddesinde ve Ahkâm'ül Evkaf' ın 137. meselesinde yer almıştır. Sahih olmayan vakıflarda, gayrimenkulun çıplak mülkiyeti devlete ait olup;

aa) Yalnız aşar ve rüsumatı (resimleri, vergileri) Sultan tarafından bir cihete (hizmete) vakıf ve tahsis olan arazidir.

bb) Yalnız hukuk-u tasarruf iyesi Sultan tarafından bir cihete (hizmete) vakıf ve tahsis edilmiş olan arazidir.

cc) Hem hukuku tasarruffiyesi ve hem aşar ve rüsumatı sultan tarafından bir cihete vakıf ve tahsis edilmiş olan arazidir


Bu üç kısımdan yalnız birinci kısımda, arazi kanunları hükümleri uygulanır. Diğer iki kısımda hukuk-u tasarruffiye, taraf-ı vakfa ait olduğundan onlarda arazi kanunu hükümleri uygulanmaz. Yani sahih vakıf hükmünde addedilir.

Sahih olmayan vakıflarla ilgili, tavize tabi taşınmaz mallar bölümünde ayrıca bilgi verilecektir.


4a) İCARE-İ VAHİDELİ VAKIFLAR : Belli bir değer veya süreyle kiraya verilen vakıflar.


4b) İCARE-İ VAHİDE-İ KADEMELİ VAKIFLAR: Tespit edilen belli bir icar bedelinin daimi olarak verilmesi halinde meccanen müstecirden hiç alınmayan ve müstecirinin ölümünde icarelik hakkı mirasçılarına intikal eden vakıflar olup Cumhuriyet devrinde bu uygulama kalkmıştır.


B- TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE KURULAN VAKIFLAR


Bu kanuna göre bir mamelekin bütünü veya gerçekleşmemiş veya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.


Türk Medeni Kanunu'na göre vakıf yapacak kimse notere müracaatla bir resmi senet düzerler. Noterce resen düzenlenen senette muhteva olarak şu hususlar yer alır.


1- Vakfın gayesi.


2- Uzuvları ( yönetimi, denetim kurulu)


3- Bu gayeye tahsis edilen malları ve hakları,


4- Vakfın teşkilatı (vakfı idare edecek kişi ve kişiler)


5- İkametgah ve vakfın ismi.Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün konut üretme ve kiralama faaliyetleri nelerdir?Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama: 


Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği vakıflara ait vakıf kültür varlıklarını muhafaza ve imar etmek, günün koşullarına göre ekonomik bir şekilde yatırıma dönüştürmek ve işletmek için restorasyon veya onarım karşılığı kiralama işlemleri 5737 Sayılı Kanun ve “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım karşılığı Kira Verilmesi ve İşlemlerini Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Restore Et- işlet- Devret şeklinde tanımlanarak yapılmaktadır.


2003 yılından itibaren 198 adet kültür varlığının Vakıf Kültür Varlıkları Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama Modeline göre;


8 adet İş yeri, 6 adet Otel, 3 adet Butik Otel, 27 adet Han, 20 adet Hamam, 1 adet Kütüphane, 3 adet Bedesten, 20 adet Sosyal-Kültürel Tesis, 8 adet Konut, 1 adet Kaplıca, 2 adet Fabrika, 4 adet Medrese, 4 adet Kervansaray, 61 adet Kurul Kararına göre belirlenecek yatırım, 1 adet Kültürel-Sağlık Tesisi, 14 adet Kültür-Turizm Tesisi, 3 adet Eğitim-Kültür Tesisi, 12 adet Kültürel Ticari Tesis olarak değerlendirilmesi kararı alınmıştır.


Restore Et-İşlet-Devret modeliyle değerlendirilen taşınmazlardan bazıları şöyle;


ANTALYA, PAZAR HAMAMI; 

Antalya İli, Merkez İlçesi, Balbey Mahallesi

TAPU KAYDI : 361 Ada, 17 Parsel

ALANI : 1.445,60 m2

KULLANIM AMACI : Sosyal Kültürel

YÜKLENİCİ : Milenyum Otelcilik Ltd. Şti

ONARIM BEDELİ : 1.329.900,00 TL

İŞLETME SÜRESİ : 10 yıl

TOPLAM KİRA BEDELİ : 2.500.000,00 TL


İZMİR, ÇEŞME, KERVANSARAY

TAPU KAYDI : 364 Ada, 57 Parsel

ALANI :

KULLANIM AMACI :

YÜKLENİCİ :

ONARIM BEDELİ : 1.965.906,00-YTL

İŞLETME SÜRESİ : 14 yıl

TOPLAM KİRA BEDELİ : 185.475,00 TL.


KARABÜK / SAFRANBOLU İLÇESİ CİNCİ HAN

Karabük ili, Safranbolu ilçesi Çeşme Mahallesi

TAPU KAYDI : 10.107.C.a Pafta, 449 Ada, 10 Parsel

ALANI : 1.689.00 m2

KULLANIM AMACI : Turistik Otel ( Otel ve Restoran)

YÜKLENİCİ : D.K.B. TURİZM A.Ş.

ONARIM BEDELİ : 130.000,00 TL.

İŞLETME SÜRESİ : 20 YIL

TOPLAM KİRA BEDELİ : 491.599,00 TL.


Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama Modeli; mülkiyeti Vakfına veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar üzerine, yüklenicisi tarafından inşa edilip işletme süresi ve bedeli belirlenen süre karşılığı işletildikten sonra taşınmazın tümünü herhangi bir hak talep etmeksizin devredilmesidir.


5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesi çerçevesinde onarım ve inşa bedeli göz önüne alınarak kira süresi Genel Müdür onayı ile 20 yıl, Vakıflar Meclis Kararı ile de 49 yıla kadar tespit edilebilmektedir. Bunun neticesinde 2003 yılından itibaren; yapım veya onarım karşılığı kiralama modeliyle 208 Adet Taşınmazın Yap-İşlet-Devret Modeline göre;


41 adet iş merkezi, 26 adet işyeri, 16 otel, 10 akaryakıt istasyonu, 1 apart otel, 2 günübirlik tesis, 7 hastane, 2 adet sosyal tesis, 1 Formula–1 tesisi, 2 Özel okul, 1 dershane, 1 kreş, 6 yurt, 4 otopark, 5 spor tesisi, 42 ticaret tesisi, 7 turizm tesisi, 20 eğitim tesisi, 3 sağlık tesisi, 7 konut, 2 memba suları işletmesi, 2 sanayi tesisi. Yap-İşlet-Devret modeliyle değerlendirilen taşınmazlara örnekler ise şöyle; 


ANTALYA’DA DÜNYA GÖZ HASTANESİ

Antalya, Merkez, Muratpaşa

TAPU KAYDI : 8998 ada, 2 parsel

ALANI : 10.767,00 m2

KULLANIM AMACI :

YÜKLENİCİ : Dünya Göz Hastanesi A.Ş

ONARIM BEDELİ :

İŞLETME SÜRESİ : 21 yıl

TOPLAM KİRA BEDELİ : 4.300,000,00 TL


İSTANBUL KADIKÖY’DE İŞ MERKEZİ

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merpenköy Mahallesi

TAPU KAYDI : 751 ada, 44 parsel,

ALANI : 8.773,00 m2

KULLANIM AMACI :

YÜKLENİCİ : Taş Yapı İnş.Aş.

ONARIM BEDELİ : 130.000,00 TL.

İŞLETME SÜRESİ : 15 yıl

TOPLAM KİRA BEDELİ : 977.466,00 TL


İZMİR ÇESME’DE OTEL

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Beldesi

TAPU KAYDI : 7562 ada, 1-2 parsel

PARSEL ALANI : 29.066m2

YÜKLENİCİ : Taksim Otelcilik A.Ş

İŞLETME SÜRESİ : 35 yıl

TOPLAM KİRA GETİRİSİ : 8.560.500,00 YTL


İZMİR, ÇESME OTEL

İzmir İli, Çeşme İlçesi

TAPU KAYDI : 7562-7563 Ada, 1-1 ve 2 parseller

ALANI : 29.066 m2

KULLANIM AMACI :

YÜKLENİCİ : Taksim Otelcilik ve  Turizm A.Ş

ONARIM BEDELİ :

İŞLETME SÜRESİ : 35 yıl

TOPLAM KİRA BEDELİ : 9.877.500,00 TL.Vakıflar Genel Müdürlüğü kat karşılığı ne kadar konut-ticari ünite üretti?Kat karşılığı inşaat; mülkiyeti Vakfına veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar üzerine, ihale sonucunda kabul edilecek oranlarda mülkiyetinin devrine karşılık, yapı yaptırılması olarak tanımlanır.

2003 yılından itibaren 519 adet taşınmaz, Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere değerlendirilmiştir.

Toplam 519 adet taşınmazın değerlendirmesi sonucunda;

3285 adet Daire, 319 adet Dükkan, 144 adet Büro, 122 adet Villa, 396 adet Apart daire ve 1 adet Özel okul idareye kalacaktır.Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iletişim bilgileri nelerdir? Adres : Milli Müdafa Cad. No : 20 Kızılay / ANKARA

Telefon : 0 (312) 415 50 00 (10-Hat)

Web adresi: www.vgm.gov.tr