Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vaziyet planı

İnşaat alanında yer alan tüm birimlerin yerlerini belirten detaylı haritaya vaziyet planı denilmektedir. Projenin mimarı tarafından çizilen bu plan, yerleşim yerini göstermeye yarar.Vaziyet planı

Avrupa Konutları Atakent 3 Projesi

Vaziyet Planı ÖrneğiVaziyet planı ne demektir?


Vaziyet planı; inşaat alanında bulunan her türlü varlığın yerini belirten haritadır. Söz konusu alanın konumunu gösterir, yerleşim planı da denebilir. Vaziyet planını projenin mimarı çizer.


Vaziyet planının özellikleri nedir?


1. Yapı kitlesi, plan görünüşü veya perspektif olarak çizilir. İç ayrıntı gösterilmez.


2. Yapı giriş yeri, arsa içindeki giriş yolu, garaj yolu ve diğer gezinti yolu gösterilir.


3. Garaj bahçıvan veya kapıcı evi, kömürlük gibi tamamlayıcı yapılar varsa çizilir.


4. Kuyu, sarnıç, fosseptik çukuru gibi yeraltı yapıları ile arsada mevcut olan ağaçlar gösterilir.


5. Arsa köşeleri ve gerekli yerlerinin teras döşemelerinin ve gereken diğere yerlerin kotları, kabul edilen sıfır kotuna göre kotlandırılır.


6. Yapı birden çok bloklar halinde ise, her yapı bloğunun ismi veya işareti kendi bloğu üzerine yazılır.


7. Arsanın parsel numarası, komşu parsel numaraları ile beraber gösterilir.


8. Yapının komşu arsalara ve yola olan ölçüsü, yapının kitle ölçüsü, arsa dışındaki yolun adı ve genişliği yazılır.


9.  Komşu yapılar kendi arsalarında gösterilip, kaç katlı oldukları belirtilir.


10. Yapı kitlesi üzerinde kesit yerleri gösterilip plan dışında kalmak üzere iki kesiti çizilir. Kesitlerde yapı katlarının ve arazi ile kesiştiği yerlerin kotları yazılır.


11. Yapının kuzey yönü işaretlenir.


12. Çizim ile gösterilenlerden başka, vaziyet planında, paftanın uygun yerine yapılacak tablolar yardımıyla yapı ile ilgili (kat alanı, yapı toplam alanı, yapı cinsi, yapı bedeli, meslek odalarınca istenen bilgiler, yapı kadastro kayıtları vb.) bilgiler verilir.


13. Vaziyet planı ölçeği genellikle 1/200 veya 1/500 olur. Ancak proje büyüklüğüne göre 1/1000, 1/2000 ölçekli de olabilir.


Vaziyet planı nasıl çizilir?


3194 sayılı İmar Kanunu’na göre vaziyet planı çizerken aşağıdaki maddelere dikkat etmek gerekir.


1. İskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarlarına rastlayan mesafeleri en az 5.00 m’dir.


2. Yan bahçe mesafeleri 4. kata kadar (4. kat dâhil ) olan binalarda en az 3.00 m’dir.


3. 4 kattan fazla her kat için bu mesafeler 0.50 m arttırılır.


4. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısından az olamaz.


5. Bina esas giriş döşeme kotu, toprak kotu, bina üst kotu yazılmalıdır.


6. Binanın son kattaki uzunluk ve genişlik ölçüsü yazılmalıdır.


7. Merpen, evin tavan döşeme üst kotu belirtilmelidir.


8. Genellikle 1/200 – 1/500 ölçekli çizilir.


9. Hâkim rüzgâr, manzara ve kuzey işaretleri, aynı yerde toplu olarak gösterilir.


10. Mevcut durum, imar hatları (bina, sınır, yol, yeşil örtü vb.), teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler üst üste ve farklı çizgilerle çizilir.


11. Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.


12. Blokların içine kat adetleri, zemine oturma sahaları yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.


13. Blokların yol ve komşu sınırlarla, korunacak binalara uzaklıkları eksiksiz yazılır.


14. Blok köşeleri arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, rampa ve merpenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları, akaryakıt tanklarının yerleri ve gerekli diğer noktalar röper noktalarına göre kotlandırılır.


15. Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu 0.000 olarak alınır. Plan kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır.


16. Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, değilse arsa dâhili iki siluet çizilir.


17. Siluetlerin yanında veya altında en ve boy kesitleri çizilerek tabii ve teklif zemin kotları ile tüm hafriyatın yaklaşık toplamı yazılır.