Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisini kimler verir?

Miras kalan taşınmaz mallar için ödenmesi gereken vergiler arasında veraset ve intikal vergisi de yer alıyor. Peki, veraset ve intikal vergisini kimler verir?


Miras kalan taşınmaz mallar için ödenmesi gereken vergiler arasında veraset ve intikal vergisi de yer alıyor. Bu vergi 3 sene boyunca senede 2'şer taksitler halinde ödeniyor.


Vergi ödemeleri Mayıs ve Kasım ayları içerisinde yapılıyor. Peki, veraset ve intikal vergisini kimler verir?


Veraset ve intikal vergisi mükellefi:

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıstır. 


Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları bir beyanname ile bildirmeye kanunen mecburdurlar.


Beyannameler, vergi dairelerine, kanundaki c fıkrasına giren hallerde Maliye Vekaletine verilir. Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.


Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi caizdir.


Beyanname verilme süreleri

1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde:

a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay  içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde;


b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini  takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takibeden sekiz ay içinde;


c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay içinde;


2. Diğer suretle vakı intikallerde malların hukukan iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay içinde.


3.Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com