Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi yapılandırma rehberi 2016!

Vergi yapılandırma kanunu, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşte yapılandırma detaylarının yer aldığı vergi yapılandırma rehberi 2016..


Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


Söz konusu Kanunla, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkânları getirilmiştir. 


Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere, Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) veya Vergi İletişim Merkezi’nin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattından ulaşılabilir.


Vergi dairelerine; › 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, › 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları, › Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil , öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi) için başvurulabilir.


6736 sayılı Kanun kapsamında kesinleşmiş borçlar, 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçlar, davaya konu edilen ihtilaflı alacaklar ile inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler ve pişmanlıkla veya kendiliğinden yapılan beyanlar dolayısıyla yapılandırmaya yönelik açıklamalar aşağıda yer almaktadır.


KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR 

1.1. Kesinleşmiş Vergi ve Ceza Borçları Kesinleşmiş borçlarda; › Borç asıllarının tamamı, › Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, › Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, › Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamı, › Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50’si, › Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 


1.2. İdari Para Cezaları Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş; › İdari para cezalarının tamamı, › Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, tahsil edilecektir. Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir. 


1.3. Kanun Kapsamına Giren Diğer Borçlar Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş diğer borçların; › Asıllarının tamamının, › Faiz, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutar, tahsil edilecektir. Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.Rehberin tamamı için tıklayın.