Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapı kullanım izin belgesi

İnşaat eksiksiz tamamlanınca belediye veya valilikten alınır. Bu belge yoksa elektrik-su gibi belediye hizmetleri de yoktur…Yapı kullanma izin belgesi nedir?


Yapı tamamlandıktan sonra belediye ya da valilik tarafından, tüm bağımsız bölümler için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun olup olmadığına dair düzenlenen rapora yapı kullanma izin belgesi denir. Yapı Kullanma İzin Belgesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30.maddesine göre verilir.


Yapı kullanma izin belgesini almak için hangi evraklar gereklidir?


1.Başvuru dilekçesi

2.Tapu örneği

3.Yapı ruhsat örneği

4.Vergi dairesi ilişik kesme belgesi

5.SSK ilişiksiz belgesi

6.Telekom ankastre raporu

7.Yapı denetim iskan raporu


-Fenni mesullerce yapının uygun olup olmadığını belirten forum

-Yapı denetim kurumu tarafından alınan taahhütname

-Yapı denetim kurumunun iş bitirme belgesi

-Yapı denetim sorumlusunun ve denetçilerinin TC numarası, Oda belge numarası ve ikamet adresi


8.İş bitirim belgesi

9.Sığınak komisyon raporu

10.İtfaiye onayı belgesi

11.Su ve Kanalizasyon dairesinden uygunluk belgesi

12.Yapı kullanma izin belgesi hizmet bedeli

13.İşletme belgesi

14.Zemin Etüd Raporu

15.Asansör raporu

16.İskan harç makbuzu

17.Makine ruhsat harç makbuzu

18.Mimari proje müellifin TC kimlik numarası

19.Müteahhit için istenen belgeler


-Müteahhit oda kayıt belgesi

-Müteahhit vergi levhası

-Sigorta sicil numarası

-Ticaret sicil gazetesi

-En yüksek hisseye sahip kişinin TC numarası


Yapı kullanma izin belgesi nasıl alınır?


Yapı kullanım izin belgesi alabilmek için mülk sahipleri ya da vekalet verdikleri kişiler, hazırlanan dilekçe ile belediyelere ya da valiliklere başvurmalılar. Yetkililerin bu belgeyi verebilmesi için yapının, aplikasyonu, su basmanı, temeli, ısı yalıtımı ve kaba inşaatının yapılmış ve bitmiş olması gerekir. Binada her şey uygunsa ve bir aksaklık yok ise Yapı Denetim kuruluşunun uygunluk raporları alındıktan sonra Yapı Kullanma İzni düzenlenir. Yapı uygun bulunmadığı takdirde ise 30 gün süre verilir ve bu 30 günlük süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir.


Bu İşlemin Mali Külfeti Ne Kadardır?


Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi değildir. Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne gerekeceğinden tashih için tapu harcı ödenir. Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil edilecektir. 


İmar Kanunu,’Yapı Kullanma İzin Belgesi’ni nasıl tanımlar? 


Yapı kullanma izni:


Madde 30 – Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik (...) (1) bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. 


Belediyeler, valilikler (...) (2) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır.(...) (2) Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz. 


Kullanma izni alınmamış yapılar:


Madde 31 – İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.


Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar:


Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) (3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.


Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe


kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. 

——————————

(1) Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlık veya mühendislik ..."

ibaresi; Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K.

1986/29 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

(2) Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik

büroları ..." ibaresi ile bu fıkranın sonunda bulunan "... Ancak müracaat

hüküm uygulanmaz. Yeminli büro, müracaatı bu süre içerisinde müsbet

veya menfi mutlaka sonuçlandırmak zorundadır ..." biçimindeki son iki

cümle, Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K.

1986/29 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

(3) Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik

bürosunca .." ibaresi; Anayasa Mahkemesinin (1) nolu dipnotda yazılı

Kararı ile iptal edilmiştir.Yapı kullanma izin belgesi örneği:


Yapı kullanım izin belgesi