Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yargıtay'dan geç teslim nedeniyle açılacak kira davalarına ilişkin karar!

Yargıtay'dan geç teslim nedeniyle açılacak kira davalarına ilişkin karar aldı. Dava, aylık kira bedeline göre değil, gecikmenin yaşandığı toplam ayların toplam değerine göre açılabilecek...


Yargıtay'dan geç teslim nedeniyle açılacak kira davalarına ilişkin karar aldı. Yargıtay kararına göre, konutun geç teslim edilmesinden dolayı yaşanan kira kaybı nedeniyle dava, aylık kira bedeline göre değil, kaybın yaşandığı ayların kira bedelinin toplamı doğrultusunda açılabilecek.


2011 yılında gayrimenkul kira sözleşmesi imzalayarak 206 bin 339 TL bedelle konut satın alan bir vatandaş, sözleşmede konutun 24 ay içerisinde tesliminin kararlaştırıldığını ancak konutun 3 Şubat 2014 yılında teslim edildiğini ileri sürerek aylık 500 TL'nin tahsiline karar verilmesini istedi.


Mahkemece, dava değerinin 6502 sayılı Kanunu'nun 68. maddesinde belirtilen hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının altında kaldığı ve değeri 3 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmadan tüketici mahkemesi nezdinde dava açılamayacağı, hakem heyetine müracaatın dava şartı olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verildi. 


Karar Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığınca kanun yararına temyiz edildi. Mahkemece, dava değeri 500 TL olarak belirlenip, yukarıda belirtilen gerekçe ile sonuca gidilmiş ise de; dava dilekçesinde 20 Nisan 2013 - 02 Nisan 2014 tarihleri arasındaki kira kaybına mahsuben aylık 500 TL'nin tahsili istendiği, bu kapsamda dava değerinin, aylık 500 TL'den 11 ay için talepte bulunulduğu gözetildiğinde 5 bin 500 TL olduğu belirlendi.


Yargıtay, dava değerinin hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının üzerinde olduğu gözetilerek, mahkemece verilmiş kararı yasaya aykırı bularak bozdu. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:

ESAS NO : 2017/5835

KARAR NO : 2017/6838


YARGITAY ÎLAMITaraflar arasındaki tazminat - davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzefinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü


KARAR


Davacı/;- davalıdan 20.04.2011 tarihli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ile 206.339,20 TL bedel ile konut satın aldığını, sözleşmenin 3. maddesinde konutun 24 ay içerisinde tesliminin kararlaştırıldığını, sözleşmenin bu hükmüne rağmen konutun


03.02.2014 tarihinde teslim edildiğini ileri sürerek, fazlaya dâir haklar saklı tutularak mahrum kalınan kira kaybı nedeniyle aylık 500 TL'nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.


Davalıya tebligat çıkartılmamıştır.


Mahkemece, dava değerinin 6502 sayılı Kanunu'nun 68. maddesinde belirtilen hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının ^âtında kaldığı ve değeri 3.000 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmadan tüketici mahkemesi nezdinde dava açılamayacağı, hakem heyetine müracaatın dava şartı olduğu gerekçesi ile davanın RMK'nun 115/2 maddesi gereğince reddine karar verilmiş; hüküm bu şekilde kesinleşmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.


Davacı, davaya konu taşınmazın geç teslimi sebebiyle mahrum kalınan kira bedeli tazminatının tahsili amacıyla eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, her ne kadar, dava değeri 500 TL olarak belirlenip, yukarıda belirtilen gerekçe ile sonuca gidjlmiş ise de; dava dilekçesinde 20.04.2013 - 02.04.2014 tarihleri arasındaki kira kaybına mahsuben aylık 500 TL'nin tahsili istendiği, bu kapsamda dava değerinin, aylık 500 TL'den 11 ay için talepte bulunulduğu gözetildiğinde 5.500 TL olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, dava değerinin 6502 sayılı Kanunun 68. maddesinde öngörülen hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının üzerinde olduğu gözetilerek, davanın esası yönünden inceleme ve değerlendirme yapılması gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozulması gerekir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet jBaşsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Ankara 12. Tüketici Mahkemesi'nin 24.11.2014 tarih 2014/1132 E. 2014/125 K. Sayılı kararının sonuca etkilili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 02/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com