Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yargıtay'dan kamulaştırma davalarına ilişkin karar!

Yargıtay, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili hakkında karar aldı.


Ordu'da İl Özel İdaresi İl Encümeninin 08/12/2011 tarihli 2011/207 sayılı kararı ile II.Grup hammadde üretim izinli sahanın faaliyete geçebilmesi için ulaşım yoluna ihtiyaç duyulduğundan kamulaştırılmasına karar verildi. Davacı idarece açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli davada taşınmazın idare adına tescili istendi.


Mahkemece davanın kabulüne karar verildi; kesin olarak verilen hüküm, Adalet Bakanlığı'nın istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edildi.


Yapılan inceleme neticesinde kamulaştırmanın amacı ve davacı idarenin talebi gözetilerek dava konusu taşınmazın özel yol niteliği ile davacı idare adına tescili yerine Hazine adına tesciline karar verilmesinin doğru görülmediği kanısına varan Yargıtay, hükmün sonuca etkili olmamak kaydıyla bozulmasına karar verdi.


Karar şu ifadeler yer aldı:


"Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.


Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; kesin olarak verilen hüküm, Adalet Bakanlığı'nın istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13.10.2016 gün ve 2016/342931 sayılı tebliğname ile  temyiz edilmiştir.


Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın Ordu İl Özel İdaresi İl Encümeninin 08/12/2011 tarihli 2011/207 sayılı kararı ile II.Grup hammadde üretim izinli sahanın faaliyete geçebilmesi için ulaşım yoluna ihtiyaç duyulduğundan kamulaştırılmasına karar verildiği, davacı idarece açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli davada taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.


Kamulaştırmanın amacı ve davacı idarenin talebi gözetilerek dava konusu taşınmazın özel yol niteliği ile davacı idare adına tescili yerine Hazine adına tesciline karar verilmesi,


Doğru görülmemiştir.


Adalet Bakanlığı'mn gördüğü lüzum üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki talep yerinde görülmekle, Ordu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2013 gün ve 2013/96 Esas-2013/215 Karar sayılı hükmünün HUMK'nun 429.maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak kaydıyla BOZULMASINA, 20/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi."