Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binaların muafiyetleri!

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar bazı vergi ve harçlardan muaf tutuluyor. Konu ile ilgili olarak hazırlanan tebliğler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.


Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar bazı vergi ve harçlardan muaf tutuluyor. Konu ile ilgili olarak hazırlanan tebliğler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. 


İmar Harçları muafiyeti

48 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği gereğince Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara (ilave ve tadiller dahil) bina inşaat harcı istisnası getiriliyor.Bu istisnadan faydalanabilmek için;


- Bina inşaatlarına ilişkin inşaat veya tadilat ruhsatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması,

- Bu kapsamdaki bina inşaatlarına (ilave ve tadiller dahil) ilişkin olarak inşaat veya tadilat ruhsatı alınmasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.


Maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında anılan hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilecek binalar da (ilave ve tadiller dahil) bu istisnadan faydalanabilecektir. Bu istisnadan faydalanabilmek için inşaat veya tadilat ruhsatı alınmasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.


2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler için imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili harçlara ilişkin istisna getirilmiştir.


Söz konusu harçlar şunlardır;

- parselasyon harcı

- ifraz ve tevhit harcı

- plan ve proje tasdik harcı

- zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı

- yapı kullanma izni harcı


Bu istisnadan faydalanabilmek için;

- Yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlemin Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması veya yapılması,

- Bu kapsamda inşa edilecek yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlem aşamasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.


Maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında anılan hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilecek yapı ve tesisler de bu istisnadan faydalanabilecektir. Bu istisnadan faydalanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.


Emlak vergisi muafiyeti

69 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği gereğince Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. 


Söz konusu muafiyet, bina inşaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacak olup binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacaktır.


Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için;

- Bina inşaatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce sona ermiş olması,

- Yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.


Ancak, Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye emlak vergisi (bina) bildirimi ile birlikte verilmemiş olması, geçmiş yıllara ilişkin olarak geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilme hakkını düşürmeyecektir.


Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden sonra alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Bu muafiyetin uygulanmasında, yeni inşa edilen binalara ilişkin ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmiş olması gerekmekte olup binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden inşalarının sonra erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile faydalanabilecektir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com