Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yatırım teşvik belgesi nedir nasıl alınır?

Yatırımcılar için teşvik belgesi almak, bölgesine, yatırım cinsine ve önemine göre farklılaşan kamusal destekler sağlıyor. Peki, yatırım teşvik belgesi nedir nasıl alınır?


Yatırımcılar için teşvik belgesi almak, bölgesine, yatırım cinsine ve önemine göre farklılaşan kamusal destekler sağlıyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen teşvik belgesi ile şirketler birçok vergi indirimi ve muafiyetten yararlanıyor... 


Yatırım teşvik belgesi nedir, nasıl alınır? 


YATIRIM Teşvik Belgesi (YTB), yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. Yatırımcılar için teşvik belgesi almak bölgeden bölgeye, yatırımın cinsine ve önemine göre farklılaşan kamusal destekler sağlıyor. Şirketler birçok vergi indirimi ve muafiyetlerinden yararlandırılıyor. Ancak yatırım mevzuatı çok fazla sayıda kanun ve yönetmeliğe bölündüğü için anlamak ve doğru teşvikler talep etmek bakımından zorluklar da bulunuyor. Ekonomi Bakanlığı, bu konuda hem açıklayıcı olması için hem de yatırımcılardan gelen soruları dikkate alarak bir çalışma yapmış ve internet sitesinde de bunları yayımlamış bulunuyor. 


KİMLER NASIL ALIR, NASIL YARARLANIR? 


Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar, yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri yararlanabilir. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne veya Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL'yi aşmayan ve tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki kalkınma ajansları veya sanayi odalarına başvurulabilir. 


Yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenen konularda yatırım yapılması ve yapılacak bu yatırım için Ekonomi Bakanlığınca düzenlenmiş/ onaylanmış YTB'ye sahip olması gerekiyor. Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılması halinde teşviklerden faydalanmak mümkün. Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme gideri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) harcama kalemi sabit yatırım sayılıyor.

 

BAZI KOŞULLARI VAR 


Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların YTB'de öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esas. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre veriliyor. Yeni teşvik sistemi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamıyor. Diğer kurumlardan destek alan yatırım harcamaları için YTB düzenlenmiyor. Asgari sabit yatırım tutarı da dahil olmak üzere, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen yatırımcıların teşvik belgeleri iptal edilebiliyor. Bu durumda sağlanan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınıyor. 


BELGEYİ ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER 


Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi. Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri veya kamu kurumlan, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler için imza beyannamesi. 


Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu, taahhütname ve makine-teçhizat listeleri. Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.

 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, SGK'ya muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair SGK'nm ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurum'un elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı. 


Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak, YTB talebinde bulunulmadan önce stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım yapılacak konu ile ilgili olarak Karar'da belirtilen kriterler ile ilgili teknik, mali ve sektörel analiz ve hesaplamaları içeren fizibilite raporu. YTB kapsamı yatırımın altyapı bütünlüğü sağlayacak şekilde projelendirilmesi gerekiyor. Ancak, aynı organize sanayi bölgesinde aynı yatırımcıya ait iki ayrı tesiste yapılacak yatırımlar için tek bir YTB düzenlenebiliyor. 


Para