Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yatırımlarda devlet yardımlarına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakacak!

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. 


Kararda yapılan değişiklik gereğince, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasında görevli bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bakan ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.


Buna göre, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulamada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevli olacak.


Karar kapsamında ayrıca bir fıkra, bir bent ve bir madde yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan hükümler şu şekilde:


6. maddenin 2. fıkrası:


(2) Müracaat sahibi tarafından; teşvik belgesine ilişkin müracaatın Bakanlığa yapılması halinde dörtyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yerel birimlere yapılması halinde üçyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yüz Türk Lirası ise ilgili yerel birim hesabına yatırılır. Bu meblağlar hiçbir surette iade edilmez.


21. maddenin 1. fıkrasının ç bendi:


ç) Teşvik belgesi müracaatı ve zayi olan belgelerle ilgili olarak yatırılan tutarlardan sehven veya fazla yatırılması nedeniyle iade edilmesi gereken tutarlar.


25. madde:


Belge zayii


MADDE 25 - (1) Teşvik belgesi veya eki belgelerin zayi olması nedeniyle yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, tebliğle belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları hariç olmak üzere tasdiki istenilen her bir belge için Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına üçyüz Türk Lirası yatırılır. Söz konusu meblağ hiçbir surette iade edilmez.