Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yazlık ev aile konutu sayılır mı?

Bir ailenin yaşadığı konutun tapusuna aile konutu şerhi koyulabiliyor. Peki, yazlık ev aile konutu sayılır mı? Yazlık ev hangi durumlarda aile konutu olarak kabul edilir?


 Yazlık ev aile konutu sayılır mı?


Bir ailenin yaşadığı konutun tapusuna aile konutu şerhi koyulabiliyor. Bu konut kiradaki bir ev olabildiği gibi, eşlerden birinin maliki olduğu konut da olabiliyor.


Peki, yazlık ev aile konutu sayılır mı? Yazlık ev hangi durumlarda aile konutu olarak kabul edilir?


Aile konutu, yukarıda da belirttiğimiz gibi eşlerin beraberce seçmiş oldukları ve varsa çocukları ile eylimli olarak içinde yaşadıkları konutu ifade eder.


Ancak yazlık, yayla evi ,dağ evi gibi ikincil nitelikli konutlar aile konutu sayılmıyor.


Buna karşın yazlık evin tek ev olması ve ailenin yaşamını burada sürdürmesi halinde aile konutu olarak tescil edilebiliyor. Konu ile ilgili Yargıtay Kararı da şu şekilde;


T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/3071

Karar: 2003/4352

Karar Tarihi: 27.03.2003


ÖZET: Aile konutu olarak özgülenen taşınmazın tapu kaydında yargılamayla sınırlı olmaksızın şerh konulması gerekir


(4721 S. K. m. 186, 194, 197)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.


1- Davalının temyizi yönünden;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalının haklı bir sebep olmaksızın ortak konutu terk ederek birlikte yaşamaktan kaçındığının (TMK. md.197) anlaşılmış bulunmasına ve tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre belirlenen "parasal katkı" miktarının normal olmasına göre, davalının parasal katkı miktarına yönelik temyiz itirazları yersizdir.


2- Davacının temyizi yönünden;

a) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yazlık konut ailenin tatil ihtiyacını karşılamak amacıyla edinilmiş olup, bütün yaşam faaliyetlerinin gerçekleştiği sürekliliği olan alan niteliğinde değildir. Bu nedenle davacının Urla'daki yazlık konutla ilgili temyiz itirazları yersizdir.


b) Davacı, mülkiyeti davalıya ait "aile konut" olarak özgülendiği anlaşılan Balçova'daki 25 parselde kayıtlı taşınmazdaki 3 nolu meskenin tapu kaydına, Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince; konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini talep ettiğine, toplanan delillerle de, bahse konu taşınmazın aile konutu olduğunun belirlenmiş bulunmasına göre, bu yönde tapuya verilen şerhin, "dava sonu" ile sınırlı tutulması yasaya aykırıdır. O halde tapuya bu taşınmazla ilgili Aile Konutu Şerhinin verilmesi gerekir. Bu taşınmaz yönünden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarda 2. maddenin (b) bendinde gösterilen sebeple (BOZULMASINA), tarafların bozma kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi ile bozma dışında kalan bölümlerin (ONANMASINA), harcın davalıya yüklenmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, 27.3.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com