Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yıkım İşlemleri ile Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı!

İşte “Yıkım İşlemleri ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” Yönetmeliği..


“Yıkım İşlemleri ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” Bakanlıkça Nisan 2017'de hazırlandı. Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 22 Mayıs 2017 olarak belirlendi. Ancak taslak yönetmelik henüz yürürlüğe girmedi. 


Yönetmelik taslağı, yeni gelişmelere uyum sağlanabilmesi amacı başta olmak üzere yıkım ve hafriyat faaliyetlerinin ve bu faaliyetler neticesinde ortaya çıkacak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde yönetimine ve kontrolüne ilişkin çalışmaların veriminin ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamak için hazırlandı.


Bu Yönetmeliğin 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yapılar haricindeki yapılar, sanayi tesisleri ve atık bertaraf tesislerinin yıkımından önce asbest raporu alınarak asbestin sökülmesi ve uygun şekilde bertaraf edilmesi zorunlu bırakıldı.


YIKIM İŞLEMLERİ İLE HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI 

ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; yıkım ve hafriyat faaliyetlerinin ve bu faaliyetler neticesinde ortaya çıkacak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde yönetimine ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 


Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; yıkılacak yapılarda uygulanacak işlemleri, yıkım faaliyeti süresince alınacak çevrenin ve insan sağlığının korunması ile güvenlik tedbirlerini, yıkım tekniklerini ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının üretildikleri yerlerde ayrılarak toplanmasına, geçici olarak biriktirilmesine, taşınmasına, geri kazanılmasına, tekrar kullanılmasına, değerlendirilmesine ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.


Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12’nci maddelerine, 

b) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2, 8 ve 33’üncü maddelerine,

c) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8’inci maddesine,

ç)  3194 sayılı İmar Kanun’un 28, 32, 39 ve 42’nci maddelerine, 

d) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13’üncü maddesine, 

e) 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine, 

 dayanılarak hazırlanmıştır. 


Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a)Araç takip sistemi: Araçların coğrafî konumları hakkında anlık bilgi sağlayan, hareketlerini kayıt altına alan, çeşitli algılayıcılar ile bilgi toplayan ve kaydeden, bunlarla ilgili raporlamalar yapan ve canlı denetlemeler ile anında e-posta veya mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapan servislerin bütününü,

b)Asfalt atığı: Karayolları ve havaalanları ile diğer asfaltla kaplı alanların bakımı, onarımı, yenilenmesi ve altyapının tamamen kaldırılması sırasında, asfalt tabakalarının kazınması veya sökülmesi sonucu ortaya çıkan, bileşiminde agrega ile bitümlü bağlayıcı olan ve ayrıca bünyesinde düşük oranda polimer gibi katkı malzemelerini de bulundurabilen ve 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-4 Atık Listesindeki 17 03 kodlu atıkları,

c)Atık kabul formu: Atık üreticisi veya yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yapı ruhsatı veya yıkım ruhsatı aşamasında alınması gereken ve Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’deki formu,

ç)Atık üreticisi: Hafriyat, inşaat ve yıkım faaliyetleri neticesinde atık oluşumuna sebep olan yapı veya arsanın mülkiyetini veya kullanım hakkını elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi, 

d)Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

e)Bertaraf: Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-2/A’daki işlemlerden herhangi birini veya birkaçını, 


f)Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine,  hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapıları,

g)Bitkisel toprak: Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprağı,

ğ)Çevre lisansı: Atıkların toplanmasına, geri kazanılmasına, geri dönüşümüne ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği,

h)Düzenli depolama tesisi: 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte tarif edilen III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisini,

ı)Geçici biriktirme: Atıkların gerekli izinleri almış sahalara/tesislere ulaştırılmadan veya çıkarıldıkları alanda tekrar kullanımından ve değerlendirilmesinden önce; çıkarılacak hafriyat toprağının aynı inşaat alanı içerisinde inşaat faaliyeti sona erinceye kadar; zemin emniyet tedbirleri dahil olmak üzere, gerekli tedbirler alınarak güvenli bir şekilde biriktirilmesini,

i)Geri kazanım: Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde yaralan Ek-2/B’deki işlemlerden herhangi birisini,

j)Geri kazanım tesisi: Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları için geri kazanım işlemlerinin yapıldığı tesisleri,

k) Geri kazanım tesisi izin belgesi: Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurmak için alınması gereken Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’deki belgeyi,

l)Hafriyat toprağı sahası izin belgesi: Hafriyat toprağı sahası işletmek için alınması gereken Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’deki belgeyi,

m) Hafriyat toprağı sahası: Hafriyat toprağının nihaî olarak döküleceği alanı,

n) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi: Hafriyat toprağı/ inşaat ve yıkıntı atıklarını, hafriyat toprağı sahalarına, geri kazanım tesislerine veya inşaat ve yıkıntı atıkları düzenli depolama sahalarına taşınması için alınması gereken Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’deki belgeyi,

o) Hafriyat toprağı: İnşaat veya arazi düzenlenmesi öncesinde faaliyete konu arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan kaya ve toprak malzemeyi,

ö) Hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat ve yıkıntı atığı yönetimi planı: Arazide makine veya elile yapılan kazı ve düzenleme işlemleri sonucunda ortaya çıkan bitkisel toprak ile daha derindeki kaya ve toprak malzemenin kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve nihaî döküm işlemleri ile inşaat ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması işlemlerini ihtiva eden Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5’deki plan formatını,

p) İl mahallî çevre kurulu: Teşkili ve görevleri 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte tarif edilen mahalli çevre kurulunu,

r) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

s)İlgili İdare: Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde büyükşehir belediyelerini, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeleri, bu alanlar dışında il özel idarelerini, 

ş) İnşaat ve yıkıntı atıkları: Her türlü alt ve üst yapının; tamiratı, tadilâtı, yenilenmesi, yıktırılması veya herhangi bir afet sebebiyle yıkılması sonucu ortaya çıkan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-4 Atık Listesindeki 17 kodlu atıkları,

t) İşletme planı: Hafriyat toprağı sahası ve geri kazanım tesislerinin işletme, kontrol ve bakım esaslarının tanımlandığı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6’daki plan formatını,

u)Kompleks yapılar: Köprüler, barajlar, kıyı ve liman yapıları, tüneller, boru hatları, nükleer santraller, doğal gaz depolama tesisleri gibi yapılar ile tamamı yer altında bulunan binalardan farklı hesap ve güvenlik esaslarına göre projelendirilen diğer yapıları,

ü) Mahal: Yer altı ve yer üstü bütün faktörlerin hesaba katılması suretiyle belirlenen yıkım yapılacak alanın tamamını,


v) Mahallin en büyük mülkî idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalanlar dahil olmak üzere ilçelerde kaymakamı,

y)Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere, atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını, 

z)Seçici yıkım: Yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, yıkım öncesinde ve sırasında tehlikeli atıkların ayıklanmasını ve diğer malzemenin tekrar kullanılabilmesini ve geri dönüşümünü temin etmek üzere, yıkımın, kontrollü olarak ve malzemenin niteliğine göre aşama sökülerek yapılmasını,

aa) Statik fenni mesul; Yıkım planını hazırlayan ve yıkım işleminin teknik sorumluluğunu üstlenen, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği kapsamında proje ve uygulama denetçisi veya uygulama denetçisi belgesine sahip olan veya 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında riskli yapı tespit raporu hazırlanması yetkisine haiz inşaat mühendisini, 

bb)Tehlikeli atık: 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tehlikeli atık olarak belirtilen atıkları,

cc)Yıkım işlerinde görev alacak müteahhit: Bakanlıktan yetki belgesi numarası almış gerçek veya tüzel kişileri,

çç)Yıkım planı: Yıkılacak yapının, hangi güvenlik ve çevre koruma tedbirleri ile kimlerin sorumluluğu altında, hangi teknik ile yıkılacağına ve ortaya çıkacak inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimine dair detaylı bilgileri ihtiva eden ve yıkım ruhsatının ayrılmaz parçası olan belgeyi, 

dd) Yıkım ruhsatı: Yıkım faaliyetinden önce alınan ve yıkım için gerekli iznin verildiğini gösteren, muhtevası İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça ortaklaşa belirlenen ve TSE tarafından hazırlanan belgeyi,

ee)Yıkım şantiyesi: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre sınırları kapatılmış, giriş ve çıkışı kontrol altında tutulmak suretiyle gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olan yıkım faaliyetinin gerçekleştirileceği alanı,    

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler

MADDE 5- (1) Yıkım ve hafriyat faaliyetleri ile bu faaliyetler sonucu açığa çıkacak hafriyat toprağının/atıkların yönetiminde aşağıda belirtilen ilkelere uyulur.

a) Yıkım faaliyetinde, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini ve çevreyi korumak esastır.

b)Yıkım faaliyeti, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre, yıkım işlerinde görev alacak müteahhit tarafından, yıkım ruhsatı alınarak ve yıkım planına uygun olarak yapılır.

c)Yıkım faaliyetinin, yıkımın çevre ile insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerine ve risklerine karşı gerekli tedbirleri ihtiva edecek şekilde planlanması ve uygulanması şarttır.

ç) Etkin bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluşturulması için, seçici yıkım yapılarak kullanılabilir malzemelerin yeniden kullanılması, atıkların ise kaynağında ayrılarak geri kazanım işlemlerine tabi tutulması zorunludur.

d)Geri kazanım tesisi kurulan belediye veya il özel idaresi sorumluluk alanlarında geri kazanılabilecek inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanmasına izin verilmez. 

e)Geri kazanımı teşvik etmek amacıyla, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının depolama öncesinde birbiri ile karıştırılmaması ve bitkisel toprağın ayrılarak biriktirilmesi esastır.

f)Atık üreticileri, atıkların bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

g)İnşaat ve yıkıntı atıkları, geri kazanımının mümkün olmaması hâlinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında oluşturulmuş III. sınıf düzenli depolama tesislerinde depolanır. Bu tesislerin,10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izni ve lisansı alması şarttır.

ğ) Gerekli izinleri alınmış sahaların düzenlenmiş zemin kotları, faaliyetin sona ermesinden sonra imar planlarına dip not olarak işlenir.


h)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları, gerekli izinleri alınmış sahaların dışında, denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülemez ve dolgu yapılamaz.

ı)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine sebep olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen atık üreticileri, taşıyıcılar ve depolayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 41’inci maddesinde belirtilen hükümler kapsamında yaptırımlar uygulanır. Tespit edilen eksiklik veya kirliliğin, tebliğ edilen süreler içerisinde giderilmemesi halinde, atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ilgili idarece yapılır ve yapılan masraflar ilgililerden tahsil edilir. Bertaraf masrafının rızaen ödenmemesi durumunda, bertaraf masrafı atığı bertaraf eden İlgili İdarece 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerinden tahsil edilir.

i) İlgili idare, gerekli gördüğü hâllerde inşaat ve yıkıntı atıklarının mahallinde geri kazanımına ilişkin ek tedbirleri alır veya aldırır.

j) Bu Yönetmeliğin 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yapılar haricindeki yapılar, sanayi tesisleri ve atık bertaraf tesislerinin yıkımından önce asbest raporu alınarak asbestin sökülmesi ve uygun şekilde bertaraf edilmesi zorunludur.  

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Bakanlık;

a)Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak program ve politikaları belirlemek, uygulamaya yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, çevrimiçi program hazırlamak veya hazırlatmak suretiyle veri tabanı ve portal oluşturmak ve gerekli idarî tedbirleri almakla veya aldırmakla,

b)Yönetmelik kapsamında yer alan bütün işlem ve faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmak ve yaptırmakla,

c) Başta kamu yatırımları olmak üzere, değişik sektörlerdeki üretim ve imalât süreçlerinde inşaat, yıkıntı ve asfalt atıkları ile hafriyat toprağından geri kazanılan ürünlerin kullanımını teşvik edecek tedbirleri almakla,

ç) Yıkım ve yıkıntı atıklarının çevre ile uyumlu yönetilmesine ilişkin teknolojik gelişmelerin takibinin ve son geliştirilen sistemlerin uygulanmasının temini için ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,

görevli ve yetkilidir.

İl Müdürlüğünün görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) İl Müdürlüğü;

a) Hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat ve yıkıntı atığı yönetimi için; belediyeler, il özel idareleri, Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmeler ve atık üreticileri arasında koordinasyonu sağlamakla,

b) Büyükşehir belediyesi sınırları ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulacak inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisine il mahalli çevre kurulunun uygun görüşünü alarak geri kazanım tesisi izin belgesi düzenlemekle ve belge verilmesi şartlarını haiz olunmadığının tespiti halinde verilmiş olan izin belgesini iptal etmekle,

c)Yönetmelik kapsamında yürütülen iş, işlem ve faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla,

ç)İl sınırları içinde, oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları ile ilgili istatistikî bilgileri yılsonunda Bakanlığa bildirmekle,

d) Meydana gelebilecek doğal afetlerde oluşan, yıkım kararı alınmış yapıların yıktırılması ve tüm enkazın kaldırması çalışmalarındaki koordinasyon ve ortaya çıkacak yıkıntı atıklarının bertarafına yönelik Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinde ve Türkiye Afet Müdahale Planında belirtilen Yerel Düzey Hizmet Grubu Planlarını yapmakla, 

e) Meydana gelebilecek doğal afetlerde oluşan ve yıkım kararı alınmış yapıların yıktırılması ve tüm enkazın kaldırması çalışmalarının koordinasyonundan,

görevli ve yetkilidir.

Mahallin en büyük mülki idare amirinin görev ve yetkileri

MADDE 8- (1)Mahallin en büyük mülkî idare amiri,


a)Kontrollü patlatmalı yıkım için 14/08/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre izin belgesi vermekle,

b)Yıkım zamanını ve güvenlik talebini on gün öncesinden kolluk kuvvetlerine bildirerek, yıkım ekibine olabilecek saldırıları önlemek amacıyla, yıkım işinden sorumlu olmamak ve yıkım aletlerinin sabit koruma ve güvenliğini sağlama görevi verilmemek üzere, kolluk personeli görevlendirmekle,

c) Kontrollü patlatmalı yıkım faaliyeti yapılacak mahalde acil tıbbî yardım ekibi bulundurmakla,

ç)İnşaat ve yıkıntı atıklarından geri kazanılmış ürünlerin değişik alanlarda kullanılmasını izlemek ve teşvik etmekle,

d)Meydana gelebilecek doğal afetlerde, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince yapılan hasar tespit çalışmalarının neticesinde yıkılması gerekli yapıların yıkım kararlarının alınmasını temin etmekle, 

e)Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; yıkım - enkaz kaldırma çalışmalarının koordinasyonuna ve yıkıntı atıklarının bertarafına yönelik Yerel Düzey Hizmet Grubu Planlarını yaptırtmakla,  

görevli ve yetkilidir.

Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev ve yetkileri

MADDE 9- (1) Görev ve yetki alanlarına göre, büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi ve il özel idareleri;

a) Yıkım ruhsatı düzenlemekle, yetki devri yapılması durumunda yıkım şantiyelerindeki faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine ve yıkım ruhsatına ve eki yıkım planına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemekle, Yönetmeliğe aykırı hususların tespiti hâlinde faaliyeti derhal durdurmakla ve durdurulan faaliyetin Yönetmeliğe uygun hâle getirilmesinden sonra faaliyetin devamına izin vermekle, 

b)Kontrollü patlatmalı yıkım yapılacak mahal ve çevresinde halkı bilgilendirmekle, gerekli duyuru ve uyarıları yapmakla ve kontrollü patlatmalı yıkım yapılacak mahalde yangınla mücadele ekibi bulundurmakla,

c) Yıkım işlerinde görev alacak müteahhitlerinin ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları konusunda toplama, taşıma, biriktirme, depolama ve geri kazanım hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması, biriktirilmesi ve depolanmasına ilişkin hizmet ve bertaraf bedellerini, üç ayda bir güncellemek suretiyle ilan etmekle, 

ç)Hafriyat toprağı, bitkisel toprak ile inşaat ve yıkıntı atığı yönetimi planını hazırlamakla, 

d)Hafriyat toprağı sahalarını belirlemek, hafriyat toprağı sahası izin belgesini düzenlemek, geri kazanım tesislerini kurmak veya kurdurtmak ve işletmek veya işlettirmekle,

e)Hafriyat toprağı sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi safhalarında çevre ve insan sağlığının olumsuz şekilde etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almakla veya aldırtmakla,

f)Toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarına ve yıkılan yapılara ilişkin istatistikî bilgileri, bir sonraki yılın ilk iki ayında il müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa bildirmekle, 

g)Doğal afetler ve acil durumlar sebebiyle ortaya çıkan atıkların yönetimi konusunda afet ve acil durum planı kararlarını uygulamakla, 

ğ)Yetki devri yapılması durumunda hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının oluşumundan bertarafına kadar olan süreçte bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla,

h)Geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesini sağlamakla,

 (ı) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf bedelini bedelini belirlemekle

Görevli ve yetkilidir.


Atık üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 10- (1)Atık üreticileri;

a) Yıkım işlerinde görev alacak müteahhit ile yıkım sözleşmesi imzalamakla,

b) Hafriyat veya yıkım faaliyetine başlamadan önce, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınması ve depolanması ile ilgili olarak atık kabul formu almakla veya bu konuda ilgili kişilere yetki vermekle, 

c) Yıkılacak yapıda bilgisi dahilinde olan tehlikeli ve zararlı maddeleri ve kendisinde bulunan yapıya ilişkin bilgi ve belgeleri yıkım işlerinde görev alacak müteahhide yazılı olarak bildirmekle, 

ç)Yapının yıkılması ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılamakla,

yükümlüdür.

(2) Kompleks yapıların yıkımında, yapı ile ilgili bilgi ve belgeleri, inşaat projesini, tadilât projesini, projeye aykırı inşa edilmiş kısımları ve yapının görmüş olduğu hasarı kasten gizleyen atık üreticileri bu sebeple meydana gelebilecek maddî ve manevî zararlardan ve uygulanacak para cezalarından sorumludur.

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıyıcılarının yükümlülükleri

MADDE 11-(1) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma firmaları;

a) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesini almakla,

b) Araçlarını araç takip sistemine uygun hale getirmekle,

c)Atık taşıma esnasında atık kabul formunu aracında bulundurmakla,

ç)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları, izin verilen hafriyat toprağı sahası, geri kazanım tesisi veya III. sınıf düzenli depolama tesislerine taşımakla, izin verilen yerler dışındaki yerlere dökmemekle,

d)Afet ve acil durum planı kapsamında enkaz kaldırma hizmetlerinde gerekli işbirliğini gerçekleştirmekle,

yükümlüdür.

Hafriyat toprağı sahası ile geri kazanım tesislerini işletenlerin yükümlülükleri

MADDE 12- (1) Hafriyat toprağı sahası ile inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesislerini işletenler;

a) Saha ile geri kazanım tesisini Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda, işletme planına uygun olarak işletmekle, faaliyetin sona ermesini müteakiben, sahanın rehabilitasyonunu yapmakla ve geri kazanım tesisini uygun şekilde kapatmakla,

b)Sahanın ve geri kazanım tesisinin, inşaatı, işletilmesi, rehabilitasyonu ve kapatılması safhalarında insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması için gerekli olan tedbirleri almakla,

c) Hafriyat toprağını sahaya, inşaat ve yıkıntı atıklarını ise geri kazanım tesisine kabulden önce incelemek suretiyle, atık kabul formundaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra, uygun görülen, hafriyat toprağını sahaya, inşaat ve yıkıntı atıklarını ise geri kazanım tesisine kabul etmekle,

ç) Hafriyat toprağı sahası ile geri kazanım tesisine girişi yasak olan atıkları kabul etmemek ve aksi durum oluştuğunda durumu ilgililere bildirmekle,

d) Depolandığı, geri kazanıldığı ve değerlendirildiği tesislere veya sahalara getirilen hafriyat toprağı ile geri kazanım tesisine getirilen inşaat ve yıkıntı atıklarının miktarını, üretim yerini, getiriliş tarihini, araç plakasını ve geri kazanılan malzemenin miktarı gibi bilgileri düzenli ve doğru olarak bilgisayar ortamında kayıt altına almakla ve bu bilgileri denetim kapsamında incelemeye hazır bulundurmakla, 

e) Afet ve acil durum planı kapsamında gerekli işbirliğini gerçekleştirmekle,

yükümlüdür.

 


Yönetmeliğin tam metni için tıklayın.