Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

5 soruda Torba Kanun!

Torba kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. İşte 5 soruda Torba Kanun düzenlemeleri..


Torba kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Torba kanun kapsamında birçok düzenlemeler yapıldı. İşte 5 soruda Torba Kanun ile yapılan düzenlemeler:


1. Torba Kanun ile İmar Kanunu'nda hangi değişiklikler yapıldı?

3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "Bina" tanımından sonra gelmek üzere su yolu tanımı eklendi.


Su yolu; imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir.Su yolu tanımı ile, su yollarına kanuni statü kazandırıldı. 


Böylece Kanal İstanbul ve diğer su yolları için yasal düzenleme getirilmiş oldu. Yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaları, kamu gereksinimi ve kamu yararı nedeniyle belediye ile özel idarelerce satılamayacak, başka bir maksat için kullanılamayacak. İnşa edilecek otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol ve su yolu yapımı, ortaklık payından karşılanacak


2. Torba Kanun ile geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı kimlere yapılacak?

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılacak. 


Bu yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.


Birinci fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı geçemeyecek. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama süresince geçici abonelik uygulaması devam edecek.


Bu madde hükümleri 1/11/2015 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanacak.


3. Torba Kanun ile kentsel dönüşümde yapılan düzenlemeler nelerdir?

Riskli alan sınırları içinde olup, riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli görülenler, değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla kentsel dönüşüm kanunu hükümlerine tabi olacak.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  TOKİ  veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek. Uygulamanın gerektirmesi halinde imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici olarak durdurulması 1 yıl daha uzatılabilecek.


Bakanlar Kurulunca bazı alanlar riskli alan olarak kararlaştırılabilecek:

- Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yapı ve altyapısı hasarlı alanlar; fen, sanat norm ve standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek.


- Üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan olarak açıklanabilecek.


Riskli alan kararına karşı Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren dava açılabilecek. Uygulama işlemleri üzerine ise riskli alan kararına karşı dava açılamayacak.


Riskli alanlardaki konutlar üzerindeki intifa hakkı, ipotek ve haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra, tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve yapılacak işlemlerde muvafakat aranmayacak.


Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında satışı yapılacak hisseler üzerinde bulunan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi gibi haklar satış işlemine engel teşkil etmeyecek. Satış sonrasında da bu haklar satış bedeli üzerinden devam edecek.


Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazların kat irtifakı ve mülkiyeti, ilgililerin muvafakatları aranmaksızın tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak malikleri adına payları oranında tescil edilecek.


Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, uygulama yapılan etap veya ada bazında maliklerin 2/3 çoğunluğuyla karar alınacak, 1/3 'lük kısımda kalanların hisseleri anlaşan diğer maliklere satılacak, bu malikler satın almaz ise bu payları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak. 


4. Torba Kanun ile Bakanlık, TOKİ veya idareye hangi yetkiler verildi?

Bakanlık, TOKİ veya idare, sadece kamulaştırma işlemi için değil, kanuna göre yapılacak işlemler için de mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkili olacak.


5. Torba Kanun ile yapılan diğer düzenlemeler nelerdir?

- Zorunlu trafik sigortası düzenlemeleri, 

- 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi,

- 15 bin polis alınması, 

- Terörizmin finansmanının önlenmesi,

- 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe aylık bağlanması.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com

Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016