Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aydın Defterdarlığı'ndan 3 ilçeye okul!

Aydın Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Koçarlı, Söke ve Didim ilçelerinde 3 okul yaptıracak..


Aydın Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Koçarlı, Söke ve Didim'de arsa karşılığı okul inşaatı yaptırıyor. İnşaatlar için ihale 28 Şubat'ta yapılacak. Okul inşaatları için toplam muhammen bedeli ise 33 milyon 843 bin 503 TL olarak belirlendi.ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR


Aydın Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ


1 - Aydın Koçarlı Yeni Mahalle 


- Çevre düzenleme ve KDV dahil yaklaşık maliyeti 4.057.298,78 TL


- Çevre düzenleme ve KDV hariç yaklaşık maliyeti 3.125.808,00 TL


- 1- MEB.2014.24.İO Tip proje no.lu 24 derslikli İlkokul binası


- Çevre düzenleme ve KDV dahil yaklaşık maliyeti 7.299.474,34 TL


- Çevre düzenleme ve KDV hariç yaklaşık maliyeti 5.623.632,00 TL2 - Aydın Söke Yenicami Mahallesi


- 2- AYDIN-32.İO Tip proje no.lu 32 derslikli Ortaokul binası


- Çevre düzenleme ve KDV dahil yaklaşık maliyeti 8.581.690,66 TL


- Çevre düzenleme ve KDV hariç yaklaşık maliyeti 6.611.472,00 TL3 - Aydın Didim Özel Planlama Alanı (Ticaret, Turizm ve Sosyo-Kültürel Tesisler yer alabilir) 22 milyon 486 bin 730,00 TL


 


1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 28/02/2018 tarihinde saat 10:00 da Aydın Defterdarlığında (3. kat toplantı salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır


 


2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 3 adet okul binasına karşılık (Çevre düzenleme ve KDV dahil Toplam İnşaat Bedeli 19.938.463,78 TL), tablo 2 de belirtilen toplam 22.486.730,00 TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 2.548.266,22 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.


 


3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.


 


4 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur


 


5 - Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 480 veya 600 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecektir.


 


6 - Geçici teminat bedeli 3.373.009,50 TL (üçmilyonüçyüzyetmişüçbindokuz TL elli kr.)


7 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz TL)


8 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.


9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.


 


İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 


a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,


 


b) Geçici teminat olan 3.373.009,50 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,


 


c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,


d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,


e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,


f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)


Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,


 


En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.


* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, ve www.aydindefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.