Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Bismil'in Çeltikli Mahallesi'nden Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine kadar birçok önemli düzenlemenin yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi..


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Bismil'in Çeltikli Mahallesi'nden Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine kadar birçok önemli düzenleme getiriyor.


GENEL GEREKÇE


24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçim sürecinde geniş toplum kesimlerini yakından ilgilendiren ve süregelen sorunların biran önce çözüme kavuşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede;


- Taşkömürü havzası dahilindeki taşınmazların 3303 sayılı Kanunun ek 1. maddesi kapsamında hak sahibi olanlardan ecrimisil alınmaması, tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi ve son beş yıl içinde tahsil edilen ecrimisil bedellerinin satış bedelinden mahsup edilmesi,


- 2510 sayılı İskan Kanununa göre Diyarbakır-Bismil-Çeltikli ilçesinde iskan edilmelerine karar verilen hak sahibi ailelerin iskanı için öngörülen konut ve işletme binalarında yaşanan sorunların giderilerek, mevcut yargı yükünün azaltılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi,


- Yap-işlet-devret modeli ile işletilen otoyollar ile erişme kontrollü yollarda geçiş ücreti ödemeden ihlalli geçiş yapanlara kesilen para cezalarının yüzde 60'nın silinerek vatandaşlarımıza ödeme kolaylığının sağlanması,


- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte büyükşehirde bulunan yerlerde, uygulamada özellikle nüfus bakımından düşük ve kent merkezine uzak yerkere sağlanan ulaşım hizmetlerinin Büyükşehir belediyesi tarafından merkezden ve tek elden verilmesi hizmetlerin verimliliğini düşürmesi ve aksaklıklara yol açması nedeniyle Büyükşehir belediye meclislerine yetki verilmesi ve tespit edilen yerlerde kurulu kooperatif veya taşıma birliklerinin ulaşım hizmetini sağlamasına imkan tanınması gibi çeşitli konularda düzenlemelerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir.


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


Madde 6- 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun Ek 1. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin, ekli (2) nolu "Sınır Krokisi"nde koordinatları belirlenen arazisi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Atatürk Orman Çiftliği tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemek kaydıyla, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesine; hayvanat bahçesi, temapark, rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günü birlik ihtiyaçlarını karşılakayacak yapılar yapılmak üzere yirmi dokuz yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilir. Tahsis süresinin sonunda alan içerisindeki her türlü yapı tesis ve malzeme, bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne devredilir. Tahsis edilen bu alan, Ankara Büyükşehir Belediyesince tespit edilecek şartlarda yirmi dokuz yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilir."


Madde 11- 5/6/1986 tarihli ve 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun ek 1. maddesine onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"Bu madde hükümlerine göre hak sahibi olan kullanıcılardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilir, satış bedelinden fazlası iade edilmez."


Kanun teklifinin tam metni için tıklayın.