Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Biga Belediyesi 109 işyerini 11.8 milyon TL'ye satıyor!

Biga Belediye Başkanlığı, İstiklal Mahallesi'nde yer alan 109 adet işyeri ihale ile satıyor...


Biga Belediyesi İstiklal Mahallesi'nde yer alan 109 adet işyeri ihale ile satıyor. Toplam muhammen bedeli 11 milyon 876 bin TL olarak belirlenen işyerlerinin ihalesi 9-10 Ağustos'ta yapılacak. İŞYERLERİ SATILACAKTIR


Biga Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinin Bodrum Katında mevcut 33 adet işyeri, 1. Normal Katında mevcut 77 adet işyeri ve 2. Normal katında mevcut 5 adet işyerinin satışı yapılacaktır.


Gayrimenkullerin satışına dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K.nun 45. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle, bodrum katında yer alan 33 adet işyeri ve 1. Normal katta bulunan 125 bağımsız bölüm nolu işyerinden 149 bağımsız bölüm nolu işyeri dahil 09/08/2018 Perşembe günü Saat: 10.00’da, 1. Normal katta bulunan 151 bağımsız bölüm nolu işyerinden 199 bağımsız bölüm nolu işyerleri ile 2. Normal katta bulunan 5 adet işyerinin satışları 10/08/2018 Cuma günü Saat: 10.00'da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemizde müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.


Söz konusu işyerlerinin muhammen satış bedeli, ihalenin geçici Teminat miktarı ve ihale günü aşağıda belirtilmiştir.


Biga Belediyesi 109 işyerini 11.8 milyon TL


2 - Gayrimenkullerin satışına dair İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir veya ücretsiz alınabilir.


3 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,


a) İkametgah belgesi,


b) Nüfus Cüzdan örneği,


c) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,


d) Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge(oda kayıt belgesi),


e) Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,


f) Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,


g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,


h) Belediyemize (yapılandırma hariç) borcu olmadığına dair yazı.


4 - Satış ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K.nun 5. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler.