Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çevre temizlik vergisi gecikme cezası 2016!

Çevre temizlik vergisi borcu ödenmezse ne olur? Çevre temizlik vergisi gecikme cezası 2016 ne kadar?


Çevre temizlik vergisi belediye temizlik hizmeti için ödeniyor. Çevre temizlik vergisi için ödenecek bedel taşınmazın türüne ve grubuna göre hesaplanıyor. Meskenlerde su faturalarına yansıtılan bu bedelin, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapı için belediyede ödenmesi gerekiyor. 


2016 yılı Çevre temizlik vergisi ödemeleri 1 Mart itibariyle başladı. Verginin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'a kadar 3 aylık bir süre boyunca yapılabilecek.


Peki, vergi borcu ödenmezse ne olur? Çevre temizlik vergisi gecikme cezası 2016 ne kadar?


Çevre temizlik vergisi gecikme cezası 2016:

Çevre temizlik vergisi gecikme cezası hesaplamalarına dair esaslar, 30 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklanıyor.


2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idareleri, büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu vergiyi süresinde ödemeyen mükelleflerden tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirecek ve aynı süre içinde ödeyecektir. 


Aynı idareler tahsil ettiği vergi ve gecikme zammı toplamının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyesine tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktaracaklardır.


Diğer taraftan, büyükşehir belediyesi dahilindeki ilçe veya ilk kademe belediyelerinin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisi ve gecikme zammı toplamının %20’sini de bir bildirim ile ertesi ayın 20 inci günü akşamına kadar büyükşehir belediyesine bildirmesi ve aynı süre içinde ödemesi gerekmektedir.


Tahsil ettiği vergiyi ve gecikme zammını yukarıda belirtilen süreler içinde ilgili belediyelere yatırmayan idarelerden bu tutarlar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.


1.1.2004 tarihinden itibaren kullanılan binalar için tahakkuk ettirilmek suretiyle tahsil edilecek vergi ve gecikme zammından, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu’na herhangi bir pay aktarımı yapılmayacaktır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com