Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Denizli Defterdarlığı'ndan 2.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Denizli Defterdarlığı Kumkısık Mahallesi'ndeki arsayı satıyor. 2.2 milyon TL'den satılan arsa için ihale, 26 Nisan günü gerçekleşecek..


Denizli Defterdarlığı, Kumkısık Mahallesi'nde yer alan arsayı satışa çıkarıyor. 2.2 milyon TL'den satılan arsa için ihale 26 Nisan'da yapılacak..


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığından:


1 - Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazın satış ihalesi 26.04.2017 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tabloda belirtilen saatte yapılacaktır.

2 - İhale, Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2017 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4 - İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37’nci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5 - Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

6 - Taşınmaz satış ihalesi Katma Değer Vergisinden muaftır.

7 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

8 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZA İLİŞKİN TABLO

Denizli Defterdarlığı