Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğubayazıt Belediyesi'nden 5 yıllığına kiralık 13 dükkan!

Doğubayazıt Belediyesi Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerindeki 13 dükkanı 5 yıllığına kiralıyor. Kiralam için 20 Şubat'ta ihale yapılacak..


Doğubayazıt Belediye Başkanlığı tarafından Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde yer alan 13 dükkan 5 yıllığına kiraya veriliyor. Kiralama ihalesi 20 Şubat 2018 Salı günü saat 10:00’da Belediye Meclis Salonunda İhale komisyonu huzurunda gerçekleşecek.


GAYRİMENKULLER KİRAYA VERİLECEKTİR


Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti belediyemize ait Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Caddesi No: 17/10 Doğubayazıt Alışveriş Merkezinde bulunan, 13 Dükkanın 2886 sayılı DİK’nun 37 maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 5 (BEŞ) yıllığına kiraya verilecektir.


2 - İhale 20/02/2018 Salı Günü Saat 10:00’da Belediye Meclis Salonunda İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.


3 - Kiralama ihalesine çıkarılacak olan dükkânlar hakkında ayrıntılı cetvel;


Doğubayazıt Belediyesi


4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar


a) Kanuni ikametgâhı olması.


Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.


b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;


1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,


c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;


1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


d) Geçici teminat bedeli İstekliler teklif ettikleri 5 (BEŞ) yılık kira bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İsteklilerin belediyemizde bulunan alacakları teminat olarak kabul edilmeyecektir.


e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,


f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,


g) Nüfus Cüzdan Fotokopisi


h) Ulusal marka haline gelmiş, alışveriş merkezlerinde kendi markasıyla asgari 30 (otuz) mağazası bulunan ulusal bazda satış yapan marka şartı aranan ürünlerin satılacağı iş yerlerine talip olanlar, hangi markaları satacaklarını ve bu markaların kendisine ihale kaldığında satışının yapılacağına dair ilgili firmadan taahhüt belgesi ibraz etmek zorundadır. Ana firmalar için bu taahhüde gerek olmayacaktır.


i) Belediyeye borcu olmadığına dair; belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yok yazısı


j) Bütün hükümleri okunmuş imzalanmış kira şartnamesi


5 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.


6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve verilen teklifleri kabul edip etmemekte serbesttir.


7 - Yüklenici firma kirayı 2 (İki) ay ödemediği takdirde yükleniciye tebligat gönderilerek sözleşmesi fesih edilir. Hiçbir Şekilde hak iddia edemez.


8 - İhale dosyası Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınacak ve aynı adreste görülebilecektir.


9 - Teklifler ihale saatine kadar Doğubayazıt Belediye Başkanlığı (Meclis Salonuna) verilebilir. İhale saatinde Komisyona ulaşmak kaydıyla posta vasıtasıyla gönderilecek teklifler kabul edilecektir.


10 - Kiraya verilecek olan dükkânların kira bedeli yukarda belirtilen taban aylık kira üzerinden veya cirosunun %6’sından (hangisi yüksekse) herhangi biri olmak kaydı ile kira tabanını korumak üzere kiralanacaktır.


İlanen duyurulur.