Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi beyannamesi vermemenin cezası!

Emlak vergisinde mal sahipleri bir seferlik olmak üzere beyanname veriliyor. Peki, emlak vergisi beyannamesi vermemenin cezası nedir?


Emlak vergisi beyannamesi vermemenin cezası!


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için emlak vergisi ödeniyor. Vergide mal sahipleri bir seferlik olmak üzere beyanname veriliyor. 


Emlak vergisi beyannamesi, taşınmaz mal satın alındıktan sonra taşınmazın bağlı olduğu belediyeye, satışın gerçekleştiği yıl sonuna kadar veriliyor. Peki, emlak vergisi beyannamesi verilmezse ne olur? Emlak vergisi beyannamesi vermemenin cezası nedir? 


Emlak vergisi beyannamesinin verilmemesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin bilgiler Emlak Vergisi Kanunu kapsamında madde 32'de açıklanıyor.


Bildirim verilmemesi halinde yapılacak işlemler:

Madde 32 –(Değişik : 3/4/2002-4751/2 md.)

Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.


Madde 29 – 

Vergi değeri;

a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her  il veya ilçe için  arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,

            

b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare  normal inşaat  maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden  yararlanılmak suretiyle, 

Hesaplanan bedeldir.

             

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur. 

             

33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul  Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınır. 

             

(Değişik dördüncü fıkra: 16/6/2009-5904/33 md.) Vergi değerinin hesabında bin liraya, verginin hesaplanmasında ise bir liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz.

             

Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi uyarınca belirlenen belediye grupları itibarıyla farklı oranlar tespit etmek suretiyle de kullanabilir. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com