Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisinde vergi ziyaı cezası!

Emlak vergisinde beyannamelerin sene sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Aksi halde, emlak vergisinde vergi ziyaı cezası kesiliyor..


Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmazın satın alındığı tarihi takip eden bir sonraki sene başlıyor. Bu süre içerisinde sene sonuna kadar belediyeye beyanname verilmesi gerekiyor.


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4751 sayılı Kanunla değişik "Bildirim verme ve süresi" başlıklı 23 üncü maddesinde bildirim verme ve süresiyle ilgili düzenlemelere yer verilmiş olup, 32 nci maddesinde ise, "Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh ediliyor. 


İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır."  deniliyor.


Öte yandan,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde; "Vergi ziyaı mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir." şeklinde tanımlanmıştır.


Aynı Kanunun 344 üncü maddesinde de; vergi ziyaı suçu mükellef veya  sorumlu tarafından 341 inci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi olarak tanımlanmıştır.


Ayrıca emlak vergisi ile ilgili bildirimlerin süresinde verilmemesi de aynı Kanunun 352/II-7 nci maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük fiilini oluşturmaktadır.


Ancak, Vergi Usul Kanununun 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında, cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırının kesilmesi öngörülmüştür.


Bu durumda, emlak vergisi bildiriminin süresinde verilmemesi üzerine mükellefiyetin başlangıç yılı için idarece yapılacak tarhiyat sırasında kesilecek ikinci derece usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının karşılaştırılarak miktar itibariyle fazla olan cezanın kesilmesi, verginin zamanında tahakkuk ettirilmediği diğer yıllar için ise sadece vergi ziyaı cezasının kesilmesi gerekiyor

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com