Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Erzurum Palandöken'de 244.5 milyon TL'ye satılık 52 arsa!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken ilçesinde yer alan 52 arsayı 15 Şubat'ta ihale ile satışa sunuyor...


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi, Ş.İsmail Aksu Mahallesi, Solakzade Mahallesi, Hasanibasri Mahallesi ve İstasyon Mahallesi'nde yer alan 52 arsa ihale ile satışa sunuluyor. 


Arsaların toplam muhammen bedeli 244 milyon 577 bin 670 TL olarak belirlendi. İhale ise 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 14.30’da yapılacak.ARSALAR SATILACAKTIR


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 15/02/2018 Perşembe günü saat 14.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.Söz konusu arsaların tahmin edilen satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde Bulunan ArsalarErzurum Palandöken


Erzurum Palandöken


Erzurum Palandöken

 


Palandöken İlçesi Ş.İsmail Aksu Mahallesinde Bulunan Arsa


Erzurum Palandöken
Palandöken İlçesi Solakzade Mahallesinde Bulunan Arsalar


Erzurum Palandöken

 Yakutiye İlçesi Hasanibasri Mahallesinde Bulunan ArsalarErzurum Palandöken

 


Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesinde Bulunan Arsalar


Erzurum Palandökenİhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 15/02/2018 Perşembe günü saat 14:25’e kadar teslim edilebilir.


 


İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR


1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)


2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.


3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.


4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.


5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.


6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.


7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.


8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.


9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.


10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.


11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.


13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi


14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.


15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


İlan olunur.