Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

GASKİ – Gaziantep

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kuruluştur. GASKİ, 25 Nisan 1989 tarihinde kurulmuştur. Genel Müdürü 2004 yılından beri Fahreddin Uslusoy’dur.GASKİ – Gaziantep
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ)GASKİ ne amaçla kuruldu?


Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ), Gaziantep Büyük Şehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek.2560 sayılı kanun ve değişik 3009 - 3305 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.


Bu idare Gaziantep Büyük Şehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, Kamu Tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca (GASKİ) rumuzu ile anılır. GASKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.Neden Gaziantep’in İSKİ’si diyoruz?


GASKİ Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2560 /3309 sayılı Kanuna eklenen 3305 sayılı Kanunla, 25.04.1989 tarihinde, Gaziantep Belediyesi Metropol alan içerisinde “Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini” yürütmek üzere Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.GASKİ yönetim birimleri hangileridir?


Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olup, Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ile Dayanışma, Denetim ve Yardımcı Birimlerden meydana gelir.GASKİ Genel Müdürü kimdir?


GASKİ – Gaziantep

GASKİ Genel Müdürü Fahreddin Uslusoy


25 Nisan 1989 tarihinde kurulan GASKİ Genel Müdürlüğü’nde 2004 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini Fahreddin Uslusoy yürütmektedir. GASKİ’nin eski genel müdürleri kimlerdir?


GASKİ Genel Müdürlüğü’nün Genel Müdürleri aşağıdaki listede yer almaktadır.


1- Hasan SAVRUN (1989-2004)


2- Fahreddin USLUSOY (2004- ….)GASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri nelerdir?


Gaziantep içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması ve bu suyun ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan alınıp abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin Etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak. Bu projelere göre pompa istasyonlarını, ana ve tali şebeke borularını, işletme binasını, gömme depo, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binalarını ve su tasfiye tesislerini yapmak, yaptırmak ve işletmek. Tesisleri projelere göre kurmak ve kurdurmak. Kurulu olan tesisleri devir almak. Bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek.


Tüm abonelerin kullandığı suların, atıksuların abonelerden alınarak, deşarj(boşaltma) noktasına kadar taşınması için projelendirilmesi, bu projelerin yaptırılması ve bu pis suların tekrar kullanılır hale getirilmesi için arıtma tesislerini projelendirmek, bu projeleri yapmak, yaptırmak, tesisleri işletmek, bunların bakım ve onarımlarını yapmak.

Yağan yağış sularını toplamak, konut ve işyerlerinden uzaklaştırmak, deşarj(boşaltma) noktasına kadar götürmek. Bu iş için projeler yapmak, yaptırmak ve bu projelere göre tatbikatını sağlamak.


Bölge içindeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek ve bu kirlenen kaynak ve tesislere mani olmak, bu konuda her türlü hukuki ve idari tedbirleri almak.


GASKİ Genel Müdürlüğü’nün bütçesinin kâfi gelmediği projelerin yapımında, Türkiye içi veya Türkiye dışı (Milletler Arası) müesseseler ve resmi kuruluşlarla temasa geçmek, teknik bilgi ve finansman sağlamak, ihale açmak, satın alınan proje, tesis ve teknik yatırımları yapmak, yaptırmak ve işletmek için gerekli koşulları sağlamak.

Tesis projelerini tatbikata geçirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kamulaştırmak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç, gereç ve hurdaları satmak. GASKİ’nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan veya diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak kurmak, işletmek ve bu maksatla kurulmuş ve kurulmakta olan tesislere iştirak etmektir.GASKİ Genel Müdürünün görevleri nelerdir?


a) GASKİ’nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, 


b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı GASKİ’ yi temsil etmek,


c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını bilanço ve personel  kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,


d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, 


e) Kuruluş yasasının 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,


f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,


g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim kuruluna sunmak,


h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak,


ı) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,


j) Karara bağlanmasını uygun gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.GASKİ’nin görevini yerine getirirken uyması gereken kanunlar hangileridir?


• 5393 sayılı Belediye Kanunu 

• 2464 sayılı Belediye Kanunu

• 831 sayılı Sular Hakkında Kanun

• 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun

• 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkında Kanun

• 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

• 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

• 2872 sayılı Çevre Kanunu

• 3213 sayılı Maden Kanunu

• 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

• 4562 sayılı Organize Sanayi bölgeleri Kanunu

• 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu

• 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu

• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

• 4735 sayılı Kamu İhaleleri sözleşmeleri Kanunu

• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

• 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

• 4759 sayılı İller Bankası Kanunu

• 6107 sayılı İller Bankası Şirketi Hakkında Kanun

• 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

• 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

• 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

• 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

• 3194 sayılı İmar Kanunu

• 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar 

Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

 


GASKİ’nin görevini yerine getirirken uyması gereken yönetmelikler hangileridir?


• GASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği

• Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

• 1.Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği

• Disiplin Yönetmeliği

• Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

• Stoklar ve Ambar Yönetmeliği

• Demirbaş Eşya Yönetmeliği

• Tarifeler Yönetmeliği

• Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Yönetmeliği

• Yer altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen 

Yönetmelik

• Arşiv Yönetmeliği

• Evrak İmha Yönetmeliği

• Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği

• Havza Koruma Yönetmeliği

• Su Kirliliği Yönetmeliği

• Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönergesi

• Çevre KanunuGASKİ’nin yıllara göre bütçe gelirleri tablosu nedir?

GASKİ – GaziantepGASKİ Merkez Hizmet Binası nerededir?


GASKİ Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ile iç içedir. Merkez bina 6 katlıdır ve Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı (Yatırımlar), Genel Müdür Yardımcılığı (İdari ve Mali İşler) ve Teftiş Kurulu Başkanlığı buradadır. I.Hukuk Müşavirliği, Sağlık Hizmetleri, Koruma ve Güvenlik, Strateji Geliştirme, Yatırımlar ve İnşaat, Etü ve Plan, Ticaret İşleri, Satın Alma, İnsan Kaynakları ve Bilgi İşlem ile ilgili işlemlerin dışında Abone ile ilgili, yeni abonelik, açma - kesme, tahakkuk ve kaçak işlemleri bu binada yapılmaktadır.GASKİ 25 Aralık İşletme Tesisleri Binası nerededir?


GASKİ – Gaziantep

GASKİ 25 Aralık İşletme Tesisleri Binası


Su Tesisleri, Atıksu Arıtma, Kanalizasyon, Çevre Koruma ve Kontrol, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlıkları burada bulunmaktadır. Ambarlar, garajlar, iş makineleri, şoförlük hizmetleri ve şebeke kazı ve bakım ekiplerinin toplanma merkezi olarak kullanılan geniş bir alana sahiptir, ayrıca, SCADA ile ilgili faaliyetler bu binada yürütülmektedir.GASKİ’nin 2013 – 2017 planları nelerdir?


GASKİ Stratejik Plan 2013 – 2017 için tıklayın!GASKİ iletişim bilgileri nelerdir?


Genel Müdürlük


Adres: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar mah. 4 nolu cd. Şehitkamil / GAZİANTEP

Santral: (0342) 211 13 00 Pbx

Fax: (0342) 230 34 36 (Yatırımlar)

  (0342) 328 94 08 (İşletmeler)

  (0342) 232 73 68 (İdari ve Mali İşler)

E-Posta: gaski@gaski.gov.tr25 Aralık Tesisleri

Adres: GASKİ Genel Müdürlüğü 25 Aralık İşletme Tesisleri Karacaahmet mah. 25 nolu cd. Şehitkamil / GAZİANTEP

Santral: (0342) 328 94 00 Pbx


Web: www.gaski.gov.tr