Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Gemlik'te 5 milyon TL'ye satılık arsa!

Gemlik Belediyesi Engürücük Mahallesi'ndeki depolama alanı imarlı arsa ihale ile satışa sunuluyor. İhale 9 Mart'ta yapılacak..


Gemlik Belediyesi Engürücük Mahallesi'nde 9 bin 443 metrekare büyüklüğündeki depolama alanı imarlı arsayı ihale ile satıyor.


Toplam muhammen bedeli 5 milyon TL olarak belirlenen arsa için ihale 9 Mart'ta gerçekleşecek.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 09.03.2018 Cuma günü saat 09:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.


2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir


a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)


b) Taşınmaz mal satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)


c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu


d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)


e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)


f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek


g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği


h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği


i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü


j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti


k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi


l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge


m) Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur


n) Şartname alındı makbuzu


o) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi


p) Yer görme belgesi


3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.


4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.


5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 09.03.2018 Cuma günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.


7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.


8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.