Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Kanun ile kentsel dönüşüm muvafakatına karşılık abonelik verilecek..


3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Teklif ile yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izin belgesi olmadığı halde; elektrik, su veya doğal gaz aboneliği talebinde bulunanlara 5 yıl süre ile geçici olarak abonelik hakkı verilmesi ve söz konusu aboneliklerin İmar Kanununa veya diğer yasal düzenlemelere aykırılıklara dair herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmemesi öngörülüyor.


GENEL GEREKÇE

Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz ve benzeri altyapı hizmetleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca belediye tanımında yer alan mahalli müşterek ihtiyaçlar kapsamında olup aynı zamanda belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadırlar.    


Bu hizmetler ayrıca, insanca ve çağdaş yaşamın mutlak gereksinimleridir ve vatandaşlarımızı bu hizmetlerden mahrum bırakmak insanlık dışıdır ve aynı zamanda sosyal devlet anlayışına da aykırı bir durum teşkil eder. T.C.Anayasanın 56. maddesi uyarınca "herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür.


Ayrıca, devletin temel amaç ve görevleri arasında; "kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak" ta yer almaktadır.


Bu nedenle, getirilen bu düzenleme ile yurttaş onuru ile insanca yaşamın gerekliliği olan elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerini ikamet ettikleri yapılarının yapı kullanma izin (oturma) belgesi olmayan yurttaşlarımıza da geçici bir süreyle sunabilmek bir zorunluluk halini almıştır.


Diğer yandan imar kirliliği oluşturan ve yapı sağlamlığı açısından riskli olan bu ruhsatsız yapılar hakkında imar kanununun gereğinin yapılması hususunda herhangi bir engel de söz konusu değildir.


3194 SAYILI İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


Madde 1. 3194 sayılı İmar Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


GEÇİCİ MADDE 16. Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izin belgesi olmadığı halde, elektrik, su, kanalizasyon veya doğal gaz aboneliği talebinde bulunanlara 5 yıl süre ile geçici olarak başvurulan abonelik hakkı verilir. Bu süre Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yılı geçmemek üzere ve en fazla iki kez uzatılabilir.


16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı olarak önceden belirlenmiş veya bu Kanun maddesi yürürlüğe girdikten sonra belirlenecek olan alanlarda bulunan birinci fıkrada belirtilen yapılara abonelik hakkının verilmesinde veya bu hakkın kullanılmasında dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşulu aranacaktır.


Bu Kanun maddesi kapsamındaki yapılara geçici olarak elektrik, su, kanalizasyon ve doğal gaz bağlantısı ve aboneliği yapılması imar kanununa veya diğer yasal düzenlemelere aykırılıklara dair herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.


Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.