Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İslahiye Belediyesi işyeri kompleksini 10 yıllığına kiralıyor!

İslahiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mülkiyeti belediyeye ait Aydınlık Mahallesi'nde bulunan işyeri kompleksi kiraya veriliyor.


İslahiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mülkiyeti belediyeye ait Aydınlık Mahallesi'nde bulunan işyeri kompleksi kiraya veriliyor.


İhale, 19 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 14.00’da İslahiye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca yapılacak.


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT AYDINLIK MAHALLESİNDE BULUNAN İŞYERİ KOMPLEKSİ KİRAYA VERİLECEKTİR


İslahiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden:


1 - İHALENİN KONUSU:


Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Aydınlık Mahallesi Gaziantep Bulvarı No: 1 bulunan işyeri kompleksinin 10 yıllığına kadar kiraya verilmesi binanın, mevcut donanımları ile ekli şartname hükümlerine göre işletilmesi işidir.


2 - YAPILACAK İŞİN SÜRESİ:


Sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yapılacaktır.


3 - MUHAMMEN BEDEL:


İhale konusu iş, aylık K.D.V. hariç 20.500,00.-TL (Yirmi bin beşyüz Türk lirası) olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedeli K.D.V. hariç 2.460.000,00.-TL (İki milyon Dört yüzatmışbin Türk lirası)’dır.


4 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:


İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35 maddeleri gereğince Kapalı Teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.


5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:


İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00.-TL karşılığında Belediyemiz İhale Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.


6 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:


İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen yerin 10 yıllık muhammen bedeli olan 2.460.000,00.-TL’nin % 3 geçici teminatı 73.800,00.-TL’dir. % 3 geçici teminatı Belediyemiz Veznesi ya da T. Deniz Bankan İslahiye Şubesi nezdindeki Belediyemize ait IBAN NO: TR 0013 4000 0111.5505 2000.03 nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici teminatı limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne vereceklerdir.


7 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :


Söz konusu yerin ihalesi 19 ŞUBAT 2018 Pazartesi günü saat 14.00’da İslahiye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.


İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç 19 ŞUBAT 2018 Pazartesi günü Saat 12.00 kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.


8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:


Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.


A) İstekli gerçek kişi ise;


a) Kanuni ikametgâhı olması,


b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, varsa telefonunu bildirmesi,


c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,


d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,


e) Noterden tasdikli imza sirküleri,


f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,


g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz


h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Limit Dâhili Banka Geçici Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller de kabul edilir.)


j) İslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2018 yılı)


B) İstekli tüzel kişilik ise;


a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,


b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,


c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,


d) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Limit Dâhili Banka Geçici Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller de kabul edilir.)


e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname


f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz


g) İslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2018 yılı).


Yukarıda belirtilen belgeler Kapalı Teklif usulüne göre hazırlanarak dosya içerisine konarak Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.


İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.