Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kadastro Kanununun Değiştirilmesi için teklif verdi!

Kadastro Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi Meclis'e verildi. İşte Kanunda yapılan düzenleme..


Kadastro Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi Meclis'e verildi. Teklif ile, kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten on yıl sonra kadastroya itiraz edilemeyeceği ile ilgili hükmün mevzuattan kaldırılması amaçlanıyor.


KANUN GEREKÇESİ


Tapu Kadastro Kanunu'nun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki ve geometrik durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekansal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktadır. Ancak 12. madde taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarının tespit çalışması olan Kadastro Kanunu ruhuna aykırı bir düzenleme içermektedir. 12. madde ile yapılan sınırlama yurtiçi ve yurt dışında görev yapan ya da ikamet eden yurttaşlarımızın medeni kanundan gelen hakları sınırlandırılmaktadır. 


Bu tutanaklarda belirtilen haklara sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz ibaresi Medeni Kanundan gelen kazanımları yok saymakta ve hukuki olarak süreç sınırlandırılmaktadır. BU Kanun teklifi ile 12. maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak hukuki sınırlandırmanın kaldırılması amaçlanmıştır. Yine bu teklifle Anayasamıza ve Medeni Kanun'a aykırı durum düzeltilmiştir." hükümlerine yer veriliyor.


KADASTRO KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.