Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kahramankazan Atatürk Mahallesi'nde 1.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Kahramankazan Belediyesi Atatürk Mahallesi'ndeki 4 bin metrekare büyüklükteki arsayı 1.5 milyon TL'ye satıyor..


Kahramankazan Belediyesi Atatürk Mahallesi'ndeki 4 bin metrekare büyüklükteki arsayı satıyor. İhale bedeli 1.5 milyon TL olan arsa için ihale 7 Nisan'da gerçekleşecek.


ARSA SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk Mahallesi tapulamasına kayıtlı 221291 ada 10 parsel numaralı 1 (bir) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45, 46 ve 47. maddeleri gereğince maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 07.04.2017 Cuma günü saat 11:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tabloda ki gibi tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0 312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

MAHALLE - ATATÜRK

CİNSİ - ARSA

ADA - 221291

PARSEL - 10

ALANI M² - 4000 

ARSA M² BEDELİ  - 385,00

TOPLAM BEDELİ  - 1.540.000,00

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ -46.500,00