Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapıcı birden fazla apartmanda çalışabilir mi?

Kimi zaman kapıcılar birden fazla apartmanda çalışabiliyor. Peki, yasal olarak kapıcı birden fazla apartmanda çalışabilir mi? Kapıcı birden fazla apartmanda çalışırsa ne olur?


Kapıcı birden fazla apartmanda çalışabilir mi?


Kapıcılar, apartmandaki ortak alanların bakımı, basit onarımları ve temizliğinden sorumlu oluyor. Ayrıca kapıcılar çalışma talimatlarına göre kat maliklerinin günlük çarşı işlerini görmek ile de sorumlu olabiliyor.


Kimi zaman kapıcılar birden fazla apartmanda çalışabiliyor. Peki, yasal olarak kapıcı birden fazla apartmanda çalışabilir mi? Kapıcı birden fazla apartmanda çalışırsa ne olur?


Kapıcıların SGK işlemleri yapılarak birden fazla binada hizmet vermesinde hukuki bir engel bulunmuyor. Kapıcının birden fazla apartmanda çalışması halinde alacağı tazminat hakkında yargıtay kararı örneği şu şekilde:


Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

Tarih: 10/05/2001

Esas No: 2001 / 3587 

Karar No: 2001 / 8215


1475 İŞ KANUNU ( Madde 14, Madde 17, Madde 18 )

4857 İŞ KANUNU ( Madde 25, Madde 26 )


Özü : DAVACININ DAVALIYA AİT İŞYERİNDE KAPICILIK YAPTIĞI , BU HİZMETE DEVAM EDERKEN BİRDEN ÇOK KONUTTA KAPICILIK YAPTIĞI 22.7.99 TARİHLİ TUTANAKLA TESPİT EDİLDİĞİ, AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK OLUŞTURAN BU DAVARANIŞININ DAHA SONRA DA DEVAM ETTİĞİ, BUNUN ÜZERİN DAVALININ 30.09.1999 TARİHİNDE AKDİ FESHETTİĞİ TARİH İTİBARİYLE 6 İŞ GÜNLÜK SÜRE GEÇİRİLMEMİŞ OLUP FESHİN HAKLI NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞI DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRİLMEYE TABİ TUTULARAK, HASIL OLACAK SONUCA GÖRE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI KONULARINDA HÜKÜM KURULMALIDIR.


DAVA : Davacı, ihbar, kıdem ve haksız fesih tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, bayram ve hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.


Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.


Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR :

1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.


2. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının davalıya ait konut işyerinde kapıcılık yaptığı, bu hizmeti devam ederken birden çok konutlarda da kapıcılık yaptığı, bunun 22.7.1999 tarihinde tutanakla tespit edildiği, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık oluşturan bu davranışının daha sonra da devam ettiği, özellikle 30.9.1999 tarihli fesih bildiriminde, davalı işverenin cevap dilekçesinde ve dinlenen davalı tanıklarının anlatımlarında açıklanmıştır. Bu duruma göre 22.7.1999 tespit tarihine göre 6 işgünlük sürenin geçirildiği doğru değildir. Gerçekten fesih bildiriminde diğer konutlardaki kapıcılık hizmetlerinden de söz edildiği açıktır. Böyle olunca 6 işgünlük sürenin geçirilmediği kabul edilerek feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı dosya içeriğine göre bir değerlendirmeye tabi tutulmak hasıl olacak sonuca göre kıdem ve ihbar tazminatı konularında hüküm kurulmalıdır.


SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.5.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com