Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira artış davaları!

Kiralanan taşınmazın değerinin artması gibi durumlarda mal sahibi yüksek zam yapmak isteyebiliyor. Bu durumda hakimin müdahalesi devreye giriyor. Peki, kira artış davası ne zaman açılır?


Kira artış davaları!


Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında yapılan anlaşma için kira kontratı imzalanıyor. Bu kontratta kira süresince ödenecek aylık kira bedelleri, kira artış oranları, kiranın ödeneceği tarih gibi bilgiler yer alıyor. Kiracının burada yazan hükümlere uygun bir şekilde ödeme yapması gerekiyor.


Kanunen kira kontratlarında kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Kira kontrat süresinin uzaması halinde kiraya zam yapılabiliyor.


Bu zam, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanıyor. 


Ancak kiralanan taşınmazın değerinin artması gibi durumlarda mal sahibi yüksek zam yapmak isteyebiliyor. Bu durumda hakimin müdahalesi devreye giriyor. Kira bedelinin belirlenmesi için kira artış davası açılabiliyor. Peki, kira artış davası ne zaman açılır?


Kanunen kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor.


Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlıyor.


Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli oluyor.


Kira artış davası dilekçesi..


…...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI     :

VEKİLİ     :

DAVALI     :

KONU       : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR    :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER                    : .... Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .


H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili

Av.