Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira borcu için icra takibi!

Taşınmaz mal kiralamalarında kiracılar, kira borcunu ödemek ile mükellef oluyor. Kira borcunu ödemeyen kiracıya mal sahibi icra takibi başlatabiliyor. İşte kira borcu için icra takibi..


Taşınmaz mal kiralamalarında kiracılar, kira borcunu ödemek ile mükellef oluyor. Kira borcunu ödemeyen kiracıya mal sahibi icra takibi başlatabiliyor. İcra İflas Kanunu 269. maddesine göre kiracı aleyhine tahliye talepli icra takibi yapılıyor. 


Kiracıya yapılan bu takipte kiracıya ödenmeyen kira bedellerine ilişkin bir ödeme emri gönderiliyor ve 30 gün içerisinde borcu ödemesi ihtar ediliyor. 


Verilen süre sonuna kadar kiracı borcunu tam olarak ödemez yahut 7 günlük itiraz süresi içerisinde itiraz etmez ise İcra Mahkemesinde tahliye talepli dava açılıyor. 


İcra Mahkemesince verilen tahliye kararı icra dairesi aracılığıyla neticelendirilir ve kiracı taşınmazdan tahliye edilir; icra takibinde aynı zamanda haciz istenerek borcun tahsili de yapılır.


Kira borcu için icra takibi talebi


........ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NEİCRA DOSYA NO: ……… İCRA MÜD. 2015/………. E.


DAVACI : …………………….(T.C Kimlik No: ………………………..)

VEKİLİ :………………………..


DAVALI : ………………………(T.C Kimlik No: ……………………………)

KONUSU : Davalı borçlunun ……………………………… adresindeki gayrimenkulden tahliyesi talebidir.


AÇIKLAMALAR


1- ……………… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi gereği, ekli tabloda gösterildiği üzere ödenmesi gereken kira bedellerinin, vadesinde ve tam olarak ödenmemesi üzerine, ……………. İcra Müdürlüğü’nün 2016/………….. E. Sayılı dosyasından tahliye talepli olarak icra takibi başlatılmış, davalı / borçluya Örnek No: 13 ödeme emri .../.../2016 tarihinde tebliğ edilmiş ancak davalı borçlu, 30 günlük ödeme süresi içerisinde herhangi bir ödeme yapmadığı gibi, yasal süresi içinde icra dosyasına herhangi bir itirazda da bulunmamıştır.


2- Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, davalı kiracının mecurdan tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.


HUKUKİ NEDENLER: İİK Sair yasal mevzuat


DELİLLER :


1- ………….. İcra Müdürlüğü’nün 20...../…………… E. Sayılı dosyası

2- …………….. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi

3- Sair her türlü yasal delilNETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1- Davalı borçlunun …………………. adresindeki mecurdan tahliyesine,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. 


../../2016


Davacı Vekili

AvIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com