Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracı aidat ödemek zorunda mı?

Apartman aidatı, kat maliki ve kiracıların günlük hizmetine sunulan kapıcı ve güvenlik, temizlik gibi hizmetler için ödeniyor. Peki, apartmanda kiracı aidat ödemek zorunda mı?


Kiracı aidat ödemek zorunda mı?


Apartman aidatı, kat maliki ve kiracıların günlük hizmetine sunulan kapıcı ve güvenlik, temizlik gibi hizmetler için ödeniyor. Kanunen Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılıyor.


Bir dairede malik yerine kiracının olması halinde kiracılar aidat ödemeye mecbur oluyor. Peki, kiracı apartman aidatı ödemezse ne olur? 


Kiracının ödemediği aidat için kendisina ihtar gönderiliyor. Tahsilin yapılamaması halinde bu borçtan müteselsil olarak mal sahibi sorumlu oluyor. 


Bu nedenle mal sahibinin kiracısını sürekli kontrol etmesi, ödemediği aidatlar için uyarıda bulunması faydalı oluyor.


Aidat ödemeyen kiracıya ihtarname örneği..


.................. NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

KONU : Muaccel kira borcunun ödenmesi ihtarı


A Ç I K L A M A :

1- Sayın muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki taşınmazı / / başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Kira sözleşmesi 4 yıllık olup bu dönemin aylık kirası 2 000 -TL’dır.


2- Yazılı sözleşmeye göre aylık kiralar her ayın birinde net ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir Ancak sözleşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları çoğunlukla gününde ödememektesiniz Müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmektedir Bugün itibarıyla Temmuz 20... ayı kira bedeli de halen ödenmemiş bulunmaktadır.


3- Sözleşmenin özel şartlar bölümünde aylık kiraların herhangi birinin gününde ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar olan tüm kira bedellerinin muaccel olacağı kararlaştırılmıştır Buna göre dönem sonuna kadar olan aylık kiraların tamamı muaccel olduğundan 10 000 -TL ödemeniz gerekmektedir.


Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde 10 000 -TL muaccel kira borcunuzu 01 07 20... tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.


Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhatap kısmında isim ve adresleri gösterilen kiracılara ayrı ayrı tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com