Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye dilekçesi!

Kiracı, kira süresi boyunca kira bedelini ödemek ile mükellef oluyor. Kirayı ödemeyen kiracılar tahliye edilebiliyor. İşte kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye dilekçesi örneği..


Kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye dilekçesi!


Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kiracı, kira süresi boyunca kira bedelini ödemek ile mükellef oluyor.


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gün oluyor. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor.


Kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye dilekçesi örneği


VEKİLİ    :.......

             

DAVALI    :.......

 

KONU      : Temerrüt  Nedeniyle Tahliye

 

DAVA DEĞERİ     : Senelik Kira Bedeli .......

 

AÇIKLAMALAR     :1-Davalı Müvekkilimize ait olan ....... adresindeki villada ....... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile ....... kira karşılığında oturmaktadır.

 

2-Villaya ait kira bedellerini 2001 yılı başından bu yana ödememiştir.

 

3-Birikmiş kira borçları nedeni ile davalıya ....... Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarnamesi gönderilmiştir. İhtarnamede BK 260 gereği borcun 30 gün içinde ödenmemesi halinde tahliye ve alacak davaları açılacağı kendisine ihtar edilmiştir.

 

4-Davalı buna rağmen birikmiş borçlarını ödememiştir. Bu nedenle, davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER  : BK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR                : Kira Sözleşmesi, İhtarname,

 

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle temerrüt  nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine, ihtarnamede belirtilen ....... kira bedeli tutarı ile bu güne kadar ödenmeyen ....... aylarına ait kira bedeli tutarı olan ....... nin, ....... ihtar giderinin, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com