Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracının temerrüdü nedir?

Kiracının kira ödemelerini yapmaması tahliyesine neden olabiliyor. Peki, kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye nasıl yapılır?


Kiracının temerrüdü nedir?


Taşınmaz mal kiralamalarında kiracı, kira süresi boyunca kira bedelini ödemek ile mükellef oluyor. Kiracının kira ödemelerini yapmaması tahliyesine neden olabiliyor.


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.Kira temerrüt ihtarname örneği!


İHTAR EDEN                :


MUHATAP                   :


KONU                      : Ödenmeyen kira bedelleri hakkında


TAŞINMAZIN ADRESİ         :

KİRA SÖZLEŞMESİ TARİHİ         :

KİRA SÖZLEŞMESİ SONU               :

AYLIK KİRA BEDELİ          :

NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ              :

ÖDENMEYEN

KİRA BEDELİ TOPLAMI                 :

HANGİ AYA AİT OLDUĞU             :


AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri verilen kira sözleşmesi gereği, …/…/….. tarihinden bu yana kiracım olarak dairemde ikamet etmektesiniz.


Son aya ait olan kira bedeli, 20 gün geçmesine rağmen halen ödenmiş değildir.


Bu nedenlerle iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren, ödenmemiş olan kira bedelini 30 gün içinde ödemenizi, aksi halde Borçlar Kanunu ve ... sayılı kanun hükümleri uyarınca akdin feshi ile kiralananın tahliyesi ve birikmiş kira bedelinin tahsili için dava açılabileceğini, bu davada yargılama harç ve giderlerinin tarafınıza yüklenebileceğini ihtaren bildiririm…/…/…..


Sayın Noter; İş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin de tebliğ şerhine esas olmak üzere tarafıma verilmesini sayglarımla dilerim…/…/…..


İhtar Eden

(imza)