Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Klima dış ünitesi Yargıtay Kararı!

Binanın dış cephesine klima dış ünitesi taktırmak malikler arasında sorunlara neden olabiliyor. Bu durum zaman zaman yargıya taşınabiliyor. İşte klima dış ünitesi Yargıtay Kararı..


Binanın dış cephesine klima dış ünitesi taktırmak malikler arasında sorunlara neden olabiliyor. Bu durum zaman zaman yargıya taşınabiliyor.


2015'te Manisa'da iki komşunun klima davasından emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Yargıtay, binaların dışını ortak alan kabul edip, klimaya izin vermedi.


Yerel mahkeme, "balkon ve pencerelere takılmış demirlerin sökülmesi ile balkonların iç tarafına pencere ve kapı merkezlerine de düz ve dikey demir parmaklık takılması uygundur. Ayrıca, klima motorunun sökülmesine ilişkin talebinde reddine" kararını verdi. 


Kararı her iki taraf da temyiz etti. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu ve "Ortak yere müdahalenin önlenmesi ile klima motorunun kaldırılması gerekir" yönünde karar beyan etti. Dairenin bu kararı sonrası, davacı E.S. bozma kararına uyulmasını talep ederken, davalı A.D. ise direnme kararı vermesini istedi. 


Yerel mahkeme direnme kararı alınca dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Genel Kurul, oybirliğiyle direnme kararını bozdu.


Klima dış ünitesi Yargıtay Kararı


T.C.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO : 2013/18­1466

KARAR NO : 2015/42

Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : Manisa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 02/04/2013

NUMARASI : 2013/93­2013/284

DAVACI : E.S. vekili Av. M.N.

DAVALI : A.D. vekili Av. Z.K.

Taraflar arasındaki “eski hale getirme” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Manisa 2. Sulh Hukuk Mahkemesince

davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.06.2012 gün ve 2011/1084 E. 2012/537 K. sayılı kararın incelenmesi taraf

vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 22.11.2012 gün ve 2012/11547 E­ 2012/13130 K. sayılı ilamı

ile;

(...Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir

isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.Ancak;

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, yargılama sırasında yerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor içeriğinden; kat mülkiyeti kurulu anataşınmazda davacı ve davalı tarafın bağımsız bölüm maliki olduğu, davalı tarafından klima dış ünitesinin zemin katla 1. kat arasında bulunan zemin kata ait kiriş sistemine monte edildiği anlaşılmaktadır. Ortak yere klima dış ünitesinin monte edilmesinin 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu dikkate alınarak, mahkemece ortak yere müdahalenin önlenmesi ile klima dış ünitesinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile bu yönden davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.


Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir....) gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.


SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddei ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 14.01.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.