Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Koç Üniversitesi

Yapımı sırasında yüzlerce ağaç kesilmesinin polemik konusu yapıldığı kampüs. Boğaziçi Üniversitesi kampüsü kadar görkemli ve manzaralı bir kampüs alanı vardır. Koç Üniversitesi arazileri, devlete 7 yıldır kira ödenmemesi iddiasıyla gündemde...Koç ÜniversitesiKoç Üniversitesi, devlete kira ödemiyor mu?


Arazisi 8 yıl önce Orman Bakanlığı’na geçmesine rağmen Koç Üniversitesi sadece 1 yıl kira ödedi. Bakanlık şimdi ‘Ya öde ya çık’ demeye hazırlanıyor.

Star Gazetesi'nde Tahir Alperen imzasıyla 29 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan habere göre; Orman Bakanlığı, kira ödemeyen Koç Üniversitesi’ne haciz ya da tahliye işlemine hazırlanıyor. 1995 yılında Koç Üniversitesi’ne tahsis edilen alan, 2005 yılında İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonucunda Orman Bakanlığı’nın mülkiyetine geçti. Bu tarihten sonra söz konusu ormanlık alanda 8 yıldır kiracı konumunda olan Koç Üniversitesi’nden alınması kararlaştırılan kira bedeli tahsil edilmediği için son çare olarak haciz ya da tahliye sürecine girilecek. Alınan bilgiye göre Koç Üniversitesi’ni tahliyenin eşiğine getiren süreç şöyle gelişti. 2005 yılında açılan dava sonucu arazinin kullanımı Orman Bakanlığı’na geçti. Bunun üzerine bakanlık, Koç Üniversitesi’nden bu alanı boşaltarak binaları teslim etmesini istedi. Ancak üniversite bu talebe itiraz ederek İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Üniversitenin davayı kazanması üzerine boşaltma ve tahliye durduruldu. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nda Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine ‘Koç Üniversitesi’nden kira alınarak alanda kalması’ kararlaştırıldı. Arazinin kiralık statüsünde değerlendirilmesinin ardından Koç Üniversitesi’nden kira bedelini ödemesi istendi.


Kira bedeli en az 20 milyon lira


Ancak elde edilen bilgiye göre üniversite 2005 yılından bu yana sadece 2012 yılına ait kira bedelini ödedi. 8 yıllık süre içerisinde sadece bir yıllık kira bedelini ödeyen üniversitenin kira bedelini ise 500 bin TL olarak kendisinin belirlediği belirtildi. Hem kira bedelinin düşük gösterilmesi hem de uzun yıllar ödenmemesi üzerine Orman Bakanlığı, ekspertiz incelemesi sonucu kıymet araştırması yaptırdı. Buna göre arazinin yıllık kira bedelinin ortalama 20 ile 30 milyon TL olduğu ortaya çıktı.


BAKANLIK’TAN HACİZ SİNYALİ


Uzman incelemesi sonrası gerçek kira bedelinin ortaya çıktığı Koç Üniversitesi arazisinin biriken kira borcunun ödenmesi için üniversite ile irtibata geçildi. Belirlenen kira bedeli üzerinden, 2006 yılından itibaren yıllık kira bedelini Koç Üniversitesi’nden talep eden Orman Bakanlığı’nın, ödemenin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle haciz ve tahliye işlemine başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.


Konuyla ilgili irtibata geçtiğimiz Orman Bakanlığı  yetkilileri de “Bir taşınmazın kira bedelinin ödenmemesi durumunda uygulanacak prosedür neyse o uygulanır. Yetkililer takibini yapar” diye konuştu.


Arazinin imar izni yok


Sarıyer sınırları içerisindeki orman arazisi 1995’te 49 yıl süre ile Koç Üniversitesi’ne ön izinle tahsis edildi. Aynı yıl araza ‘Doğal Sit’ olarak ilan edildi. Koç’un itirazı üzerine 1997’de Koç Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu bölge, Bahçeköy Belediye Meclisi ve İstanbul İl İdare Kurulu’nun Bayındırlık Bakanlığı’na yaptıkları teklif üzerine, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkarılarak Bahçeköy Belde Belediyesi sınırlarına alındı. Bu şekilde bu alandaki planlama yetkisi belde belediyesine verildi. Öte yandan alınan bilgilere göre Koç Üniversitesi’nin bulunduğu alanın imar izninin de bulunmadığı ve üniversiteye tahsis edildiği dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı itirazın da sonuçsuz kaldığı öğrenildi


Koç Üniversitesi ne zaman kuruldu?


Koç Üniversitesi; 1993 yılında İstinye’deki kampüsü ile eğitim hayatına başladı. Daha sonra 2000 yılında üniversite İstinye’den Rumeli Feneri’ndeki kampüsüne taşındı. 1969 yılından itibaren hizmet veren Vehbi Koç Vakfı tarafından hayata geçirildi. 


Üniversite, İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk ve Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile eğitim sunmaktadır. Koç Üniversitesi, 22 lisans, 27 yüksek lisans ve 13 doktora programı ile eğitim vermektedir.Koç ÜniversitesiKoç Üniversitesi arazisinde neler oldu?


Sarıyer İlçesi, Rumeli Feneri Köyü hudutları dahilinde bulunan Mavramoloz Devlet Ormanı içerisinde kalan 160 hektarlık bir arazi Özel Üniversite Kampüsü kurulmak üzere Bakanlar Kurulu'nun 26.04.1992 tarihli kararı ile 49 yıl süre ile Koç Üniversitesi'ne tahsis edildi.


Koç Üniversitesi Kampüs Alanı, gerek 1980 onanlı 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı, gerekse de 1994 onanlı 1/50.000 ölçekli İstanbul Büyükşehir Nazım Planında orman alanında kalmaktaydı. Koç Üniversitesi 15.08.1994 tarihli dilekçesinde 24.03.1994 onay tarihli 1/50.000 ölçekli İstanbul Büyükşehir Nazım Planı'na itiraz ederek, Orman Bakanlığı'ndan ön izinle kendisine tahsis edilen alanın, Planda "Üniversite Kampüs Alanı" olarak gösterilmesini istedi.


Koç Üniversitesi arazi hakkında alınan kararlar neler oldu?


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nün söz konusu itirazı değerlendirmesinde şu konular dikkat çekiciydi:


"1/50.000 ölçekli İstanbul Büyükşehir Nazım Planı'nın ana kararı olarak çekicilik oluşturabilecek işlevlerin kentin kuzey yönünde düşünülmesi, özellikle orman alanları, su toplama havza alanları ve kent makroformunun istenmeyen yönde gelişmesi açısından sakıncalar doğurabilecektir. Bu bölgelerdeki planlamalar Nazım Plan ana kararlarını destekleyici, bütünlük sağlayacak biçimde ve doğrusal gelişimi kuvvetlendirici yönde olmalıdır. Geri kazanılması bugünkü koşullarda olanaksız olan bu kaynakların korunması açısından Nazım Plan'da kent makroformu doğu-batı doğrultusunda doğrusal bir form biçiminde düşünülmüş ve bu düşünceyi kuvvetlendirici nitelikte işlevler bu aks doğrultusunda önerilmiştir. Üniversite kampüs alanları, alt merkezleri destekleyen bölgelerde Nazım Plan ana kararlarını destekleyici yönde olmalıdır."


Orman Bakanlığı tarafından Koç Üniversitesi'ne tahsis olunan alan 1980 ve 1994 onanlı Nazım Planlarda olduğu gibi 15.11.1995 onay tarihli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Planı Nazım Planında da "Doğal Karakteri Aynen Korunacak Orman" alanında kalmaktaydı.


Söz konusu alan aynı zamanda, İstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.11.1995 tarihli kararıyla "Doğal Sit" olarak tespit, tescil ve ilan edilen alanda kalmaktaydı. Beykoz ve Sarıyer ilçelerine ilişkin söz konusu kararın 5. maddesinde karar gerekçesini "...... gerek ormanlık ve diğer yeşil doku içeren korunması gerekli doğal varlıklarla kaplı, gerekse Karadeniz Kıyı Kuşağı ve buna bağlı değerlerle yine korunması gerekli doğal zenginlikleri içeren ve ekli haritada sınırları belirtilen bölgeleri, yukarıda özetlenen tahribatın daha fazla sürmemesi ve bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için..... Doğal Sit olarak tespit, tescil ve ilan edilmektedir" şeklinde açıklanmaktaydı.


27.08.1997 tarihinde Koç Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu bölge, Bahçeköy Belediye Meclisi ve İstanbul İl İdare Kurulu'nun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na yaptıkları teklif üzerine Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkarılarak Bahçeköy Belde Belediyesi sınırlarına alındı. Bu şekilde bu alandaki planlama yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Belde Belediyesine verildi.


Başbakan Erdoğan'ın işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemdeki mücadelesinin en önemli göstergesi buydu.


Metropoliten bir alandaki belde Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkarılarak yağmaya zemin hazırlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin 13.09.2000 gün ve 2000/21 sayılı kararı da yağmanın nasıl yapılamayacağına dair en önemli dayanaktı:


"Anayasa'nın 169. maddesinde, ormanların ülke yönünden taşıdığı büyük önem gözetilerek, korunmaları ve geliştirilmeleri konusunda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu özel ve ayrıntılı düzenlemenin ülkemizde orman örtüsünün sürekli yok edilmesi gerçeğinden kaynaklandığı kuşkusuzdur. Anayasa'nın 169. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği gibi maddenin birinci fıkrası doğal kaynaklarımızın en önemlilerinden birisi olan ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için Devlete gereken tedbirleri alıp kanun koymayı ve bütün ormanların gözetimi ödevini getirmektedir.


İkinci fıkrada, Devlet ormanlarının yalnız Devletçe yönetilmesi ve işletmesinin yasayla düzenleneceği, mülkiyeti ve yönetiminin özel kişilere devir edilemeyeceği belirtilmekte, maksatlı olarak yapılan orman tahripleri, ağaçlar ve ormanlara vaki tecavüzlerde ormanların zaman aşımı suretiyle mülk edinilemeyeceği, kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamayacağı kesin olarak hükme bağlanmış bulunmaktadır.Koç Üniversitesi


Koç Üniversitesi nerede?


Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Yolu üzerinde Sarıyer'e araçla 10 dakikalık mesafede yer alır. Üniversiteye şu şekilde ulaşmak mümkündür:


- Koç Üniversitesi ile Sarıyer arasında her 10 dakikada bir karşılıklı olarak minibüs işlemektedir.

- Her sene öğrencilerin ders saatlerinin yoğunluğuna göre ve deniz otobüsleri seferlerine göre düzenlenen "Shuttle"lar Sarıyer-kampüs arasındaki ulaşımı sağlamaktadır. Ayrıca günün belli saatlerinde kampüs-Beşiktaş arasında da "Shuttle"lar çalışmaktadır.

- Sadece Cuma günü Kadıköy’e giden shuttle mevcuttur.

- Cuma ve Cumartesi akşamları için Taksim-Koç Üniversitesi shuttle servisleri mevcuttur.

- Üniversitenin anlaşmalı olduğu özel bir servis şirketi öğrencilere şehrin çeşitli noktalarından servis olanağı sağlamaktadır.

- Hafta içi hergün sabah saat 08.00'de Kadıköy'den kalkan; Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer güzergahını izleyen ve her akşam saat 18.05'te de aynı güzergahtan geri dönen bir Deniz Otobüsü mevcuttur.

- Özel araçlarıyla kampüse gelmek isteyen öğrenciler her dönem belli bir ücret karşılığında üniversitenin otoparklarını kullanabilirler.

- Sarıyer-Rumeli Feneri arasında belediye otobüsü işlemektedir.


Koç Üniversitesi kampüslerinin iletişim bilgileri nedir?


İstinye Kampüsü

Adres: Çayır Caddesi No: 65 34460 İstinye / İstanbul 

Telefon: 0 212 229 8786

Faks: 0 212 229 9410

E-posta: istinye@ku.edu.tr

Web: http://istinye.ku.edu.tr


Koç Üniversitesi Batı Kampüsü

Adres: Maden Mahallesi Kasap Çayırı Mevkii 3. Sok No: 1 34450 Zekeriyaköy Sarıyer İstanbul

Telefon: 212 338 10 00