Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konya Meram'da 38.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Meram Belediyesi, Köyceğiz Mahallesi'ndeki 54 bin 903,47 metrekare büyüklüğünde arsayı ihale ile satıyor..


Meram Belediyesi, Köyceğiz Mahallesi'nde 54 bin 903,47 metrekare büyüklüğündeki mesken imarlı gayrimenkulü ihale ile satıyor. Toplam muhammen bedeli 38 milyon 500 bin TL olarak belirlenen arsa için ihale 28 Şubat'ta gerçekleşecek.ARSA SATILACAKTIR


Konya İli Meram Belediyesinden:Köyceğiz Mahallesi 40682 ada 3 nolu 54.903,47 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Yençok: 3 Kat E: 0.60 Mesken Sahası’na (Konut alanı içerisinde emsale esas alanın %10 unu geçmeyecek şekilde günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik bağımsız ticari birim yapılabilecektir.) isabet eden 38.500.000,00 TL muhammen bedelli 1.155.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)


Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.


İhale 28/02/2018 Çarşamba günü saat 15.45’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.


 


İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:


 


İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;


1 - Teklif Mektubu,


2 - Geçici teminat,


3 - Tebligat için adres beyanı,


4 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,


5 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,


6 - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),


7 - Kanuni ikametgâh belgesi,


8 - Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;


a. Noter tasdikli imza sirküleri,


b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,


d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.


9 - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,


İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.


 


TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:


 


İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 28/02/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.


Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 28/02/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.


Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.


 


ÖDEME ŞEKLİ:


İhale bedelinin %50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin teminat peşin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 4 eşit taksitte ödenecektir.


 


DİĞER HUSUSLAR:


İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.


İlan olunur.