Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kooperatif kuruluşu için gerekli belgeler!

Kooperatif kurmak isteyen kimselerin en az 7 ortak olması gerekiyor. Bu sayıya ulaşamayan kimseler kooperatif kuramıyor. Peki, kooperatif kuruluşu için gerekli belgeler nelerdir?


Kooperatif kurmak isteyen kimselerin en az 7 ortak olması gerekiyor. Bu sayıya ulaşamayan kimseler kooperatif kuramıyor.


Kooperatif kuruluşu için bazı belgelerin temin edilmesi ve ilgili yerlere müracaatın sağlanması gerekiyor. Peki, kooperatif kuruluşu için gerekli belgeler nelerdir?


Kooperatif kuruluşu için gerekli belgeler:

- Başvuru dilekçesi, 

- En az yedi kurucu tarafından düzenlenip imzalanarak Noterce onaylanan beş adet anasözleşme,

- Bilgi formu,

- Sermayenin kurucu ortaklardan birinin adına yatırıldığını gösterir beyanın kuruluş dilekçesinde belirtilmesi, gerekmektedir.


Anasözleşme kapsamı;

- Kooperatifin adı ve merkezi,

- Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,

- Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hâl ve şartlar,

- Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayeninen az ¼’ nün peşin ödenmesi, ortakların aynı sermayeyi koyup koymayacakları,

- Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

- Kooperatifin yönetim ve denetim organlarının görev ve yetki ve sorumluluklarıve seçim tarzları,

- Kooperatifin temsiline ait hükümler,

- Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,

- Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri,

- Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hükümleri,

- Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar,

- Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri,

- Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler,

- Kooperatifin süresi.

- 5’ inci maddenin 1 ve 2’ nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında ana sözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır. Bu hükümler;

- Genel kurul toplantısı kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahhütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.

- Kooperatifin faaliyeti, amacı ve çalışma konusuyla sınırlıdır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com