Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kültür varlıkları ihale yönetmeliği!

2013 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür varlıkları ihale yönetmeliği, ihaleler ile ilgili usul ve esasları düzenliyor..


2013 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür varlıkları ihale yönetmeliği, ihaleler ile ilgili usul ve esasları düzenliyor.


YÖNETMELİK


Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından:


KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirilmesi, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları ihalelerini kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,


b) Bakım: Sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan,  tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen çatı aktarımı,  oluk onarımı, boya-badana işleri gibi müdahaleleri,


c) Basit onarım:  Yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzemeyle değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini,


ç) Çevre düzenleme projesi: Ören yerlerinin arkeolojik potansiyelini koruyacak şekilde, denetimli olarak ziyarete açmak, tanıtımını sağlamak, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözmek, alanın ihtiyaçlarını çağdaş, teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla gidermek amacıyla her ören yerinin kendi özellikleri göz önüne alınarak hazırlanacak 1/500, 1/200 ve 1/100 ölçekli düzenleme projesini,


d) Değerlendirme: Kültür varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasını,


e) Esaslı onarım   (Restorasyon):  Yapının rölöveye dayanan restitüsyon ve/veya restorasyon projeleri ile diğer ilgili belgelerin içerikleri ve ölçekleri Koruma Kurulunca belirlenen müdahaleleri,


f) Hizmet: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının bakımı, makine ve ekipmanın bakım ve onarımı, danışmanlık, kontrollük, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, sergileme, değerlendirme ve benzeri diğer hizmetleri,


g) İdare: İhaleyi yapan kurum, kuruluş veya birimi,


ğ) İhale: Mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,


h) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,


ı) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,


i) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklıklarını,


j) Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,


k) Kültür varlığı: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıkları,


l) Mal: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının değerlendirme, muhafaza ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hakları,


m) Muhafaza: Kültür varlıklarının bulunduğu veya nakledileceği yerde korunmasını,


n) Nakil: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 20 nci maddesi uyarınca taşınmaz kültür varlıklarının gerektiğinde sökülerek korunacağı veya sergileneceği yere taşınmasını,


o) Restitüsyon projesi: Kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün veya belli bir dönemine ilişkin belgeleri ve çizimleri olan öneri projesini,


ö) Restorasyon projesi: Kültür varlıklarının korunması amaçlı onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale teknikleri biçimlerinin rapor ve projesini,


p) Restorasyon teknikleri: Sağlamlaştırma (konsilidasyon), temizleme (liberasyon), bütünleme (reinteğrasyon), yenileme (renovasyon), yeniden yapma (rekonstrüksiyon), taşımayı (Moving),


r) Rölöve projesi: Kültür varlıkları ve yakın çevresinin mevcut durumlarının rapor ve ölçekli projesini,


s) Sokak sağlıklaştırma projesi: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında belirlenen kentsel sit alanları ve koruma alanlarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları, koruma bölge kurulu kararları ve koruma amaçlı imar planları veya imar planları doğrultusunda, tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakıveren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme ve benzeri mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel tasarım projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projeyi,


ş) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,


t) Uygulama işleri: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10,12 ve 18 inci maddelerinde tarif edildiği üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca onaylanmış rölöve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projelerine yönelik tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzer işleri,


u) Yaklaşık maliyet: Mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere öngörülen bedelini,


ü) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Temel İlkeler, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Şartname ve Yetkili Kurullar


Uygulama ilkeleri


MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasındaki temel ilkeler şunlardır:


a) Kültür varlıklarıyla ilgili esaslı onarımlar mesleki ve teknik yeterliliği ile ekonomik ve mali güçleri idarelerce kabul edilen yükleniciler eliyle yapılır.


b) Kültür varlıklarının bir il dahilinde ayrı ayrı veya gruplanarak her türlü bakım ve onarımları için yıllara yaygın sözleşmeler yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması temel bir gerekliliktir. Bu tür sözleşmelerde yükleniciye, sözleşmelerinde belirtilen esaslara ve rayice göre ödeme yapılır.


c) Kültür varlıklarının her türlü projesinin hazırlanması ve esaslı onarım ihalesi bir il dahilinde ayrı ayrı veya gruplanarak birlikte yapılabilir.


ç) Proje hazırlanması ve esaslı onarım işlerinin birlikte uygulanmasında yüklenici, idarece tespit edilen müdahale tekniklerini de içeren restorasyon ön raporu, mesleki deneyimleri ve mevzuat ilkeleri doğrultusunda restorasyon projelerini hazırlar. Yüklenici, yurt içindeki eserlerin projelerini Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının onayına sunar, gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlar.


d) Yurt dışındaki kültür varlıklarının korunması projelerinin hazırlanması, uygulama esas ve usulleri ile diğer işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülür.


e) Şartnamelerde; detay, yöntem ve tekniklere yer verilir.


f) İhaleye çıkmadan önce idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur.


1) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olmaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılmaz.


2) İhalelerde ihale dokümanı hazırlanmadan ilan veya davet yapılamaz.


g) Kültür varlıklarının bulundukları alanlardaki yapısal ve bitkisel düzenlemelere ilişkin projeler ve uygulamalar, çevre düzenleme projesi kapsamında değerlendirilerek aynı usul ve esaslara göre yapılır.


İhaleye katılamayacak olanlar


MADDE 6 – (1) Aşağıdaki sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:


a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.


b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.


c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.


ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.


d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.


e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).


(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.


(3) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.


(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeni ile bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.


Şartnameler


MADDE 7 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.


(2) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalı, rekabeti engelleyici hususlar içermemeli ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanmalıdır.


(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez.


(4) Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.


(5) İdari şartnamelerde genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:


a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,


b) İşin adı, yeri, niteliği, türü ve miktarı,


c) İhale yöntemi, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,


ç) Teklif geçerlilik süresi, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ile ihale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,


d) İşin yapılma yeri, teslim etme - teslim alma şekli ve şartları,


e) İhaleye girebilme şartları ve ihaleye giremeyecek olanlar,


f) İsteklilerde aranacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,


g) İşe başlama ve bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,


ğ) Ödeme yeri ve şartları,


h) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,


ı) Sözleşmenin yapılması ve uygulanması sırasında ödenmesi gereken vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,


i) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farklarının ne şekilde ödeneceği,


j) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onayının veya iptal edildiğinin kaç gün içinde istekliye bildirileceği,


k) Teklif ve sözleşme türü, sözleşmenin noter onaylı olup olmayacağı,


l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,


m) Geçici ve kesin teminata ilişkin şartlar ile belirlenen süre içinde kesin teminatın verilmemesi ve sözleşmenin akdedilmemesi halinde geçici teminatın gelir kaydedileceği,


n) Taahhüt konusu işin; önceden öngörülmeyen hallerde sözleşme bedelinin yüzde ellisi kadar artması veya eksilmesi halinde, yüklenici tarafından süre hariç sözleşme fiyatı ve hükümleri çerçevesinde yapılması zorunluluğu,


o) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları, miktarı ve geri alma şekli,


ö) İhzarat bedelinin verilip verilmeyeceğinin belirtilmesi, verilecekse şartları,


p) Geçici ve kesin kabul şartları,


r) İhtilafların çözüm şekli ve yeri,


s) Şartname eklerinin neler olduğu,


ş) İhalelerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp bu Yönetmelik esaslarının uygulanacağı,


t) Şartnameye eklenmesi ihale konusu işin niteliği gereği zorunlu görülen diğer hususlar.


İhaleye katılımda yeterlik kuralları


MADDE 8 – (1) İsteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir;


a) İsteklinin bu Yönetmelikte belirtilen ihale dışı bırakılma durumunda olmadığına ilişkin taahhütname,


b) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,


c) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin gerektirdiği ve ihale dokümanında belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte  personeli  çalıştırdığına dair belgeler veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname,


ç) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, mal veya hizmet alımları için son beş yıl içinde, uygulama işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az yüzde sekseni oranında  gerçekleştirdiği veya yüzde sekseni  oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,


d) İhale konusu hizmet veya uygulama işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.


(2) Bu Yönetmelikte belirtilen uygulama ve uygulama ile ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınan belgelerde gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ihale ilan tarihinden önce kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip  veya her iki ortağında  mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.


(3) Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterli olup başkaca bir şart istenilemez. Teknik müdür veya proje müdürü olarak görev yapacak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.


(4) İhale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen personelin konuda uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına  ve oranına bakılmaksızın iş deneyim  belgesi sahibi  olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce konuda  yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin  en az  üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir. Hizmet işlerinde, mühendis veya mimar olmak şartıyla gerçek kişilerce son 15 yıl içinde uygulama işlerine ait alınmış iş deneyim belgeleri 8 inci maddede belirtilen değerlendirme oranlarına göre bulunan tutarın 1/10 u oranında; uygulama işlerinde,  mühendis veya mimar olmak şartıyla gerçek kişilerce son 5 yıl içinde hizmet işlerine ait alınmış iş deneyim belgeleri tam olarak değerlendirilir.


(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet, mal alımı ve yapım uygulamalarında iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi; İş durum ve iş bitirme belgeleri ile gerçek şahıslarca alınmış iş denetleme belgeleri tam olarak, gerçek şahıslarca alınmış iş yönetme belgelerinden mimar veya mühendis olmak şartıyla; denetim ve yapımdan sorumlu kontrol amiri sıfatıyla alınanlar 1/1, yapım ve teknik işlerden sorumlu olan şube müdürü, proje müdürü, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapma sıfatı ile alınanlar 1/2, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve teknik işlerden sorumlu daire başkanı, genel müdür yardımcısı sıfatıyla alınanlar 1/3, genel müdür sıfatıyla alınanlar 1/5, diğer sıfatlarla alınanlar 1/10 oranında dikkate alınır.


(6) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:


a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,


b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,


c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar,


ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar,


d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler,


e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler,


f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar,


g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler,


ğ) 6 ncı maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar,


h) 38 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İhale İşlemleri


Yaklaşık maliyetin tespiti


MADDE 9 – (1) Yaklaşık maliyet, ihale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımı ile uygulama işinin yaklaşık maliyeti her bir iş kalemi için fiyat teklifi alma usulüne göre tespit edilir.


(2) Yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hesaplanır.


a) Yaklaşık maliyet, ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle dayanakları ile birlikte tespit edilerek hesap cetvelinde gösterilir.


b) İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.


c) İdarelerde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer  idarelerden veya kamu kurum ve kuruluşlarından personel alınabilir. Ayrıca ihale yetkilisinin onayı ile yaklaşık maliyet tespiti için hizmet satın alınabilir.


ç) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde iş kalemi veya iş grubu şeklinde tespit edilen miktarların, yüklenici kârı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar Katma Değer Vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara %25 oranında yüklenici kâr ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak ve onay belgesi ekine konulmak suretiyle ihale yetkilisine sunulur. Yaklaşık maliyet hesap cetveli ile onay belgesi ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.


d) İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, makine, teçhizat gibi unsurların idarece verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet hesabı idarenin vereceği unsurların bedeli hariç tutularak belirlenir ve bu unsurların listesi ihale yetkilisine sunulacak yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.


(3) Uygulama işlerinde yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır.


a) Restorasyon projesi bulunması durumunda, projesine dayalı olarak, uygulama işinin bünyesindeki imalat kalemleri ile yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.


b) İhale konusu uygulama işine ait proje ile mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.


(4) Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır.


a) Hizmet alımlarında her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır.


b) Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir. Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.


(5) Mal alımlarında yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır.


a) Yaklaşık maliyeti tespit edilirken tedarik edilecek malın özelliğine göre malın cinsi, sınıfı, miktarı, teslim süresi, teslim edilecek parti miktarları, nakliye, sigorta, diğer özel şartlar gibi unsurlar, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özellikler belirtilerek veya teknik şartnamenin eklenmesi suretiyle Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat istenebileceği gibi,  piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura istenebilir. Bu araştırmaların sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler topluca değerlendirilerek, yaklaşık maliyet tespiti yapılır. Ancak gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz. Buna ilişkin gerekçeler hesap cetvelinde belirtilir.


b) İhtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki dönemlerde yapmış oldukları alımları ve piyasa fiyat araştırması verileri bir hesap cetvelinde gösterilir. Kıyaslama yöntemiyle en uygun fiyat tespit edilir. Döviz cinsinden yapılmış olan alımlarda ise geçmiş yılların fiyatlarının aritmetik veya ağırlıklı ortalaması esas alınır.


c) Alınacak malın niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle; bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre elde edilen veriler ayrı ayrı veya birlikte değerlendirilebilir. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.


(6) Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır:


a) Her ihalede yapılacak iş kalemleri veya grupları ve uygulama teknikleri ile mekan ve mahalleri açıklayan detaylı birer proje veya restorasyon ön raporu hazırlanır. Bu raporlar doğrultusunda maliyet;


1) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından,


2) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan,


3) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değerinden,


4) Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden,


5) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer mal veya hizmet alımı ile uygulama işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlardan,


biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.


b) Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları dikkate alınmaz.


c) Yaklaşık maliyet hesabında yukarıda belirtilen fiyat belirleme yöntemleri herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanılabilir.


Yaklaşık maliyetin belirlenememesi


MADDE 10 – (1) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özellikleri ile yaklaşık maliyetinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda, bu durumu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilir ve ihaleyi yapan idarenin üst yöneticisinin onayı alınmak suretiyle bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre ihale yapılabilir.


Onay belgesi


MADDE 11 – (1) İhalesi yapılacak her iş için idarelerce bir onay belgesi hazırlanır. Bu onay belgesinde; ihale konusu işin nev'i, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, varsa proje numarası, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi belirtilir.


(2) Onay belgesinde ihale dokümanının bedelinin ne olacağı gösterilir. İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ihale usulünün gerektirmesi halinde davet edilen istekli listesi ve hazırlanmış diğer dokümanlar onay belgesine eklenir.


İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları


MADDE 12 – (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.


(2) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.


(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.


(4) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini karar altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.


(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.


İhale işlem dosyasının düzenlenmesi


MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikteki ihale usulleriyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir.


(2) Bu dosyada; yapının mülkiyet durumu, ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.


İhalenin ilanı ve şekli


MADDE 14 – (1) İşlerin özellik ve niteliklerine göre ihalenin hangi şekil ve yerlerde ilan edileceği tespit edilir ve onay belgesinde belirtilir.


(2) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmek için yeterli süre tanınarak;


a) Yaklaşık maliyeti 449.653,00 TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası)’ye kadar olan mal ve hizmet alımları ile 1.798.621,00 TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası).’ye kadar olan uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az on gün önce, Kamu İhale Bülteninde, işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il ayrı ise her iki ilde de günlük gazetelerden birinde birer defa; işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il aynı ise, o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayımlanır. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar; işin ihale edileceği günden en az yedi gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.


b) Yaklaşık maliyeti;


1) 449.653,00 TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası) ile (449.653,00 TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası) dahil) 899.311,00 TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası) arasında (899.311,00 TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası) hariç) olan mal ve hizmet alımları ile 1.798.621,00 TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası) ile (1.798.621,00 TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası) dahil) 3.597.247,00 TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası) arasında (3.597.247,00 TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası) hariç) olan uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az onyedi gün önce,


2) 899.311,00 TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası)’ye eşit ve üzerindeki mal ve hizmet alımı ihaleleri ile 3.597.247,00 TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası)’ye eşit ve üzerindeki uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az yirmidört gün önce,


Kamu İhale Bülteninde ve o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar; işin ihale edileceği günden en az onyedi/yirmidört gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.


(3) İhaleler ayrıca varsa idarelerin web sayfasında yayınlanmak suretiyle ilan edilir.


(4) Yabancı ülkelerde ise; idareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurtdışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. Bu durumda ilan süresine oniki gün eklenir.


İlanlarda bulunması zorunlu hususlar


MADDE 15 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:


a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.


b) İhale konusu işin adı,  niteliği, türü ve miktarı.


c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.


ç) İhalenin nerede, hangi tarihte ve saatte yapılacağı ve tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.


d) İhale dokümanının nerede görüleceği ve bedeli.


e) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.


f) İhalelerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp bu Yönetmelik esaslarının uygulanacağı.


g) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.


ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi.


h) Teklif ve sözleşme türü.


ı) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve uygulama işleri ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.


i) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.


j) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.


İlanın uygun şekilde yapılmaması


MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerindeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersiz sayılır. Bu durumda ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.


(2) Ancak, ilanın 14 ve 15 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilanın yayımlanmasını takip eden yedi gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.


(3) İlanın geçersizliğinin ihale yapıldıktan sonra anlaşılması halinde ihale iptal edilir.


İhale dokümanında değişiklik yapılması


MADDE 17 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilir ve ihale yetkilisinden onay alınarak önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. İsteklilerin kendisi veya temsilcileri ihale dokümanını ihale tarihinden en az üç gün önce satın almaları zorunludur.


İhalenin tatil gününe rastlaması


MADDE 18 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.


Geçici teminat


MADDE 19 – (1) İsteklilerden teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.


Teminat olarak kabul edilecek değerler


MADDE 20 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.


a) Tedavüldeki Türk Parası,


b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,


c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.


(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.


(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.


(4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.


(5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.


(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.


(7) Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.


Teminat mektupları


MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.


İhale usulleri


MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:


a) Açık ihale usulü.


b) Belli istekliler arasında ihale usulü.


c) Pazarlık usulü.


(2) İşin özelliğine ve niteliğine göre, ihalede yukarıdaki usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uyularak idarece tespit edilir.


(3) Kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin yaptırılması, bakım, basit onarım, restorasyon uygulama ve değerlendirme projeleri ve bunların uygulama işleri ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilir.


Açık ihale usulü


MADDE 23 – (1) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.


(2) Açık ihale usulünde aşağıdaki esaslar uygulanır:


a) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması:


1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.


2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.


3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.


b) Tekliflerin geçerlilik süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.


c) Tekliflerin alınması ve açılması:


1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu fıkranın (a) bendinin birinci paragrafına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.


2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile yaklaşık maliyet ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.


ç) Tekliflerin değerlendirilmesi:


1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.


2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı (c) bendine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklifleri, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ve yaklaşık maliyetin %40’ına eşit ve %40’ından düşük tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.


3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde teklifler değerlendirme dışı bırakılır.


d) Tekliflerin aynı olması: En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ihale komisyonu bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde kura çekilir.


e) Aşırı düşük teklifler:


1) İhale komisyonu verilen teklifleri (ç) ve (d) bentlerine göre değerlendirdikten sonra, idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.


2) Bu tekliflerden aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılır değerlendirme içinde kalan tekliflerden en düşük olan teklif ihale komisyonunca uygun teklif olarak belirlenir.


f) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali:


1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.


2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.


3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.


g) İhalenin karara bağlanması ve onaylanması:


1) (d) ve (e) bentlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen bedellerin en düşüğüdür.


2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.


3) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.


4) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.


5) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.


6) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre Kamu İhale Kurumuna teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.


Belli istekliler arasında ihale usulü


MADDE 24 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü Koruma Bölge Kurulları tarafından I inci ve II nci grup yapı olarak tescil edilmiş kültür varlıkları ile I inci ve II nci derece arkeolojik sit alanlarındaki kültür varlıklarının;  kullanım amacı durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulama işleri ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları ihaleleri en üst ihale yetkilisi veya en üst ihale yetkilisince yetkilendirilen görevlilerin  onayı alınmak suretiyle  mesleki ve teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali güçleri idarece kabul edilmiş  belli isteklilerin tespiti için her yıl Bakanlığımızca yapılacak gazete ilanı ile ihalelerde şeffaflık ve rekabetin arttırılması ve iki aşamalı olarak ihalenin yapılabilmesini sağlamak açısından duyuruda bulunularak dosya halinde başvuruların alınması, başvuruların Bakanlıkça kurulacak komisyon tarafından değerlendirilmeleri yapılarak yeterli olanlarının tespit edilip listelenmeleri, onaya bağlanması ve Resmî Gazete’de yayımlanan listede yer alan istekliler arasından en az 5 istekliye davet yapılarak ayrıca ilan yapılmaksızın ihale edildiği usuldür.


(2) İdare, her bir işin özellik ve niteliklerine göre ihale konusu iş veya tanımladığı benzer işlerle ilgili alanda faaliyet gösteren, yukarıdaki şartları taşıyan isteklilerin, teklif belgelerini hazırlamalarına imkan sağlayacak şekilde şartname ve eklerini davet belgeleriyle birlikte teklif verme son başvuru tarihinden en az 14 takvim günü önce en az 5 istekliye verir veya ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini bildirir.


(3) İhale komisyonu, isteklilerin ihale dokümanında belirtilen ihaleye katılım koşullarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirerek geçerli teklifleri belirler, geçerli tekliflerden en düşük teklif sahibi istekli üzerine ihale bırakılarak sonuçlandırılır.


(4) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. İhalenin iptali halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


(5) Bu usulle yapılan ihalede, 23 üncü maddedeki esaslara uyularak işlemler tamamlanır.


Pazarlık usulü


MADDE 25 – (1) Pazarlık usulü, idarelerin, KDV hariç 334.751,00 TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası) (334.751,00 TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası) dahil) tutarına kadar olan bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü işlerini; ihale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekliden teklif istenmek suretiyle yapabileceği ihale usulüdür.


(2) İhale komisyonu, davet ettiği isteklilerle yapım teknikleri ve mali yeterlikleri konusunda ayrı ayrı görüşür ve son teklifleri de alarak ihaleyi en düşük teklif sahibine yapar ve sonuçlandırır.


Güncelleme


MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 25 inci maddeleri ile 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan parasal limitler her yıl ocak ayı sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir önceki yılın genel Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak yayımlanacak bir tebliğ ile güncellenir.


Doğrudan temin


MADDE 27 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:


a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.


b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.


c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.


ç) İdareler acil durumlarda ve gerekli görülen hallerde ihale usullerinin dışında harcama yetkilisinin onayı ile Katma Değer Vergisi hariç tutarı 133.900,00 TL (yüzotuzüçbindokuzyüz Türk Lirası)’ye  kadar (133.900,00 TL (yüzotuzüçbindokuzyüz Türk Lirası) dahil) olan ihtiyaçları.


(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 8 inci maddede sayılan yeterlik kurallarını arama ve sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.


İhalenin sözleşmeye bağlanması


MADDE 28 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.


(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.


Kesin teminat


MADDE 29 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.


(2) Kesin teminat, taahhüt konusu işin; önceden öngörülmeyen hallerde sözleşme bedelinin yüzde ellisi kadar artması durumunda artan tutar veya fiyat farkı ödenen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek tutarla orantılı olarak artırılır.


Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu


MADDE 30 – (1) İstekli, ihale kararının onaylanmasının kendisine bildirilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.


(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, ihaleye yetkili makam; ihaleyi yenilemeye veya en uygun fiyat veren ikinci teklif sahibine tebligat yaparak 5 (beş) günlük bir süre içinde bu teklif sahibi istekli ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalamaya yetkilidir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde kesin teminatı vermek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.


Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu


MADDE 31 – (1) İhale kararının kesinleşmesini izleyen 3 (üç) iş günü içinde;  tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan istekliye tebliğ edilir. Tebligat, imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle yapılır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci (yedinci) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.


(2) İdare, 30 uncu maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde, 10 (on) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.


Yüklenicinin sebep olduğu fesih hali


MADDE 32 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra 33 üncü maddede yazılı hükümler dışında yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerden herhangi birisine uymadığı takdirde, idarece; ihale dokümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere kendisine ihtarname yazılarak en az on günlük bir süre verilir. Bu süre içinde yüklenici ihtarnameye rağmen yükümlülüklerini yerine getirmezse başka bir ihtar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi feshetmeye ve hesap kesme hak edişi yapmaya yetkilidir. Bu takdirde yüklenicinin kesin teminatı idarece gelir kaydolunur.


(2) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.


İş miktarının artma veya eksilmesi


MADDE 33 – (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, imalat veya imalat miktarlarında öngörülemeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak revizyon yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme meydana geldiği takdirde, artışa konu olan işin, sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde yüklenici sözleşme bedelinin %50’si (yüzde ellisi) içinde kalan fazlasını veya eksiğini aynı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş olmasından dolayı süre hariç hiç bir istek ve iddiada bulunamaz.


(2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.


Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları


MADDE 34 – (1) İdareler; sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı ödenmesini öngörmeleri halinde; alımın niteliğine göre idari şartname ve sözleşmelerinde fiyat farkı ödemelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılacak olan alımlar için 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde yapılacağını düzenlerler.


Sözleşmenin devri


MADDE 35 – (1) Sözleşme idarenin uygun görüşü ve en üst ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir.


(2) Ancak; işi devir alacaklarda da ilk ihaledeki şartlar aranır. İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 (üç) yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınama