Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras sebebiyle istihkak davası dilekçesi!

Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabiliyor. İşte miras sebebiyle istihkak davası dilekçesi..


Miras sebebiyle istihkak davası dilekçesi!


Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabiliyor.


Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyiniyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.


İyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.


Söz konusu dava için bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Miras sebebiyle istihkak davası dilekçesi örneği şu şekilde;


Miras sebebiyle istihkak davası dilekçesi örneği:


............. İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI : 


DAVACI VEKİLİ : 


DAVALI (ALACAKLI) : 


DAVA KONUSU : Alacaklının haczettirmiş olduğu ve mülkiyeti müvekkilime ait olan 15 adet bilgisayar üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik istihkak davasıdır.


OLAYLAR :


1. Müvekkilim ……………., yukarıda verilen adresinde yaklaşık iki yıldır internet cafe işletmektedir. Bilgisayarların teknik işleri konusunda bilgi sahibi olmadığı için "……" adlı bilgisayar firmasıyla yapmış olduğu anlaşma gereği söz konusu firma her ay bilgisayarları kendi işyerine götürerek bakımını yapmakta ve teknik özelliklerini gözden geçirmektedir.


2. Ancak, "……….." firması ……………'ye olan borcunu ödemediğinden, hakkında .. … İcra Müdürlüğünün …../… esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatılmış ve firmanın işyerindeki tüm bilgisayarlar üzerine haciz konulmuştur. Bunun üzerine müvekkilim ….. … İcra Müdürlüğünün …../… esas sayılı takip dosyasına vermiş olduğu dilekçe ile kendisine ait olan bilgisayarlar üzerindeki haczin kaldırılması talebinde bulunmuştur.


3. Müvekkilimin söz konusu istihkak iddiasına borçlu tarafından itiraz edilmiş olduğundan İcra Tetkik Mercii hakimliğinde yapılan inceleme sonucunda da istihkak talebi reddedilmiştir.


4. Alacaklı tarafından üzerine haciz konulan bilgisayarların mülkiyetinin müvekkilime ait olmasına rağmen İcra Tetkik Mercii tarafından müvekkilimin istihkak iddiasının reddedilmiş olmasından dolayı, kanuni süresi içerisinde iş bu İstihkak Davasını açma zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 97 vd. ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.


SUBUT DELİLLER : Bilgisayarlara ilişkin faturalar, İnternet cafe açma ruhsatnamesi, bilgisayarların bakım için firmaya teslim edildiğini gösteren makbuz, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.


SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; istihkak davamızın kabulü ile, bilgisayarlar üzerindeki haczin kaldırılarak tarafıma iadesine, davalı alacaklının %40 tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin alacaklı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


……/……/20…

Davacı Vekili

EK:

1.) Onanmış vekaletname örneği

2.) Bilgisayarlara ilişkin faturalar,

3.) İnternet cafe açma ruhsatnamesi örneği.

4.) Bilgisayarların bakım için firmaya teslim edildiğini gösteren makbuz .

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com