Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras sözleşmesi 2017 örneği!

Mirasçılar arasında, miras taksim sözleşmesi yapılabiliyor. Mirasçıların payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlıyor. İşte miras sözleşmesi 2017 örneği..


Mirasçılar arasında, miras taksim sözleşmesi yapılabiliyor. Mirasçıların payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlıyor. 


Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebiliyor. Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlı oluyor.


Miras payı üzerinde sözleşme

Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlı oluyor. Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği, noterlikçe düzenlenmesine bağlı oluyor. Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlıyor.


Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler

Mirasbırakanın katılması veya izni olmaksızın bir mirasçının henüz açılmamış bir miras hakkında diğer mirasçılar veya üçüncü bir kişi ile yapacağı sözleşmeler geçerli olmuyor. Böyle bir sözleşme gereğince yerine getirilmiş olan edimlerin geri verilmesi istenebiliyor.


Miras sözleşmesi örneği

TARAFLAR : ......................... arasında aşağıdaki koşullarla bir miras taksim sözleşmesi akdolunmuştur. İşbu sözleşmede ; ……...........……..” devreden “, ……............…….” devralan ” olarak anılacaktır. 


KONU : İşbu sözleşmenin konusu, ……….vefatı sonucunda devredenlerin kendilerine intikal eden, tapuda ………….adına kayıtlı olan ve edinilmiş mal rejimi gereği yarısının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payına düşen …………..yer alan konutun mülkiyet hakkının tamamını, mirasçılardan olan ………(devralana) devretmesidir. 


TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ : Devredenler, ………..tarihinde ölen …….’dan kendilerine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan yukarıda bahsi geçen mülkiyet üzerindeki miras payının tamamını devralana, …………terekenin kalan kısmından hiçbir hak talep etmemesi şartıyla devretmiştir. 


YETKİLİ MAHKEME : İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …………yetkili olacaktır. İşbu sözleşme, ../../2017 tarihinde ………………………..’ da beş nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, diğer nüshalar devredenlerde kalmıştır.

 

Devreden              

DevralanIşıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com